நடன அரங்கின் இலக்கணம் – சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி

அந்நாளில், நடனமாடும் அரங்கம் இப்படி இப்படி அமைந்திருக்கவேண்டுமென்ற இலக்கணம் உண்டு. சிற்ப நூலில் சொல்லியுள்ளபடி அமைந்ததொரு அரங்கிலேதான் மாதவி நல்லாள் நாட்டிய மாடினாள்.நடன அரங்கை நிறுவும் முறைபற்றிச் சிலப்பதிகாரம் கூறும் இலக்கணம் வருமாறு: பொதிய மலை போன்ற உயர்வான புனித மலைகளிலே உயரமாக வளர்ந்த மூங்கில்களிலே ஒரு கணுவுக்கும் இன்னொரு கணுவுக்கும் நடுவே ஒரு சாண் … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

மாதவியின் ஆசிரியர்கள் (ஆடலாசான், இசையோன், நன்னூற் புலவன், தண்ணுமை முதல்வன், குழலோன், யாழோன்) – சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி

மாதவிக்கு நாட்டியமும் அதனோடு தொடர்புடைய பிறவும் கற்றுத் தந்தவர்களைப்பற்றித் தனித்தனியே விரிவாகக் கூறியுள்ளார் சிலப்பதிகார ஆசிரியர்.ஆடலாசான், இசையோன், நன்னூற் புலவன், தண்ணுமை முதல்வன், குழலோன், யாழோன் ஆகியோராவர். ஆடலாசான்: மாதவிக்கு ஆடல் பயிற்றுவித்த ஆசானைப் பற்றிக் கூறுகையில், “இருவகைக் கூத்தின் இலக்கணம் அறிந்தோன்; மற்றும் பலவகைக் கூத்தும் பதினொரு ஆடலும் பாட்டும் கொட்டும் விதிமாண் கொள்கையும் … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

சிலம்பிலே சித்திராபதி இல்லை – ஏன்?

‘மாதவி’ என்னும் மங்கை நல்லாள் ஈன்ற தாயின் பெயர் ‘சித்திராபதி’ என்கின்றது.கூலவாணிகன் சாத்தனார் யாத்தளித்த ‘மணிமேகலைக் காப்பியம்’. ஆனால், சிலப்பதிகாரத்தில், மாதவியை வயிறாரச் சுமந்து பெற்றெடுத்த அன்னையின் பெயர் கூறப்படவில்லை. சிலப்பதிகாரக்கதை முழுவதிலும் மாதவியின் தாய் நடமாடவே இல்லை. அவளைத் திரையிட்டு மறைத்துவிட்டார் ஆசிரியர் இளங்கோ.மாதவியின் ஒழுக்கத்திற்கு இழுக்கு வராமல் காக்க இது தேவைப்பட்டுவிட்டது போலும்.‘மணிமேகலை’க் … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்