மதுரைக் காண்டம்-துன்ப மாலை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 3)

  துன்ப மாலை   3.கோவலன் இறந்த செய்தி கேட்ட கண்ணகியின் நிலை சொன்னது: ‘அரசு உறை கோயில் அணி ஆர் ஞெகிழம் 25 கரையாமல் வாங்கிய கள்வனாம் என்றே. கரையாமல் வாங்கிய கள்வனாம் என்றே, குரை கழல் மாக்கள் கொலை குறித்தனரே!’ எனக் கேட்டு, பொங்கி எழுந்தாள்; விழுந்தாள், பொழி கதிர்த் 30 திங்கள் … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

மதுரைக் காண்டம்-துன்ப மாலை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

  துன்ப மாலை   2.கண்ணகியின் தவிப்பு அவள்தான், சொல்லாடாள் சொல்லாடாள் நின்றாள்அந் நங்கைக்குச் சொல்லாடும் சொல்லாடுந் தான் ‘எல்லா! ஓ!- காதலன் காண்கிலேன்; கலங்கி நோய் கைம்மிகும்; ஊது உலை தோற்க உயிர்க்கும் என் நெஞ்சு-அன்றே; ஊது உலை தோற்க உயிர்க்கும் என் நெஞ்சு ஆயின், ஏதிலார் சொன்னது எவன்? வாழியோ, தோழீ! 15 … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

மதுரைக் காண்டம்-துன்ப மாலை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

  துன்ப மாலை   1.விரைவாக வந்தாள் ஆங்கு, ஆயர் முதுமகள், ஆடிய சாயலாள், பூவும், புகையும், புனை சாந்தும், கண்ணியும், நீடு நீர் வையை நெடு மால் அடி ஏத்த, தூவி, துறைபடியப் போயினாள், மேவிக் 5 குரவை முடிவில்-ஓர் ஊர் அரவம் கேட்டு, விரைவொடு வந்தாள் உளள். குரவைக் கூத்து முடிந்தவுடன்,ஆயர் குலத்தைப் … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்