மாதவியின் நாட்டிய அரங்கேற்றம் – சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி

பூம்புகார்க் கலைச்செல்வி மாதவி வாழ்ந்த காலத்தில் கலை கலைக்காக பயன்படுத்தப் பெற்றது.அதே நேரத்தில்,எளிய பொதுமக்களுக்காகவும் பயன்பட்டது. அதனாற்றான், நாட்டியக் கலையை ‘வேத்தியல் – பொதுவியல்’ என இருவகைப்படுத்தினர்.மாதவி, சோழ மன்னன் முன்பு வேத்தியலுக்கே முதன்மை தந்து ஆடினாள்.அரசவையில், வழக்கமாக அமரும் உரிமை பெற்ற ஐம்பெருங் குழுவினரும் அரசவைப் புலவர்களும் அவரவர்க்குரிய இடங்களில் அமர்ந்தனர் மற்றும்,மாதவியின் நடன … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

வேத்தியல் & பொதுவியல் – சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி

நாட்டியக் கலையை இருவகைப்படுத்தினர் முன்னோர். அவை, ‘வேத்தியல் – பொதுவியல்’ என்பனவாம். வேந்தர் முன்னே அரசவையில் ஆடுவது வேத்தியல்.பொதுமக்கள் முன்னே ஆடுவது பொதுவியல்.இந்நாளில் சிலர், ‘கலை கலைக்காகவே’ என்கின்றனர். அன்னார் கலையின் உயர்தரத்தைக் காப்பதாகச் சொல்லிக்கொண்டு பொதுமக்களைப் புறக்கணிக்கின்றனர்.மற்றுஞ் சிலர், பொதுமக்களை ரசிக்க வைப்பதாகச் சொல்லிக் கொண்டு, கலையின் தரத்தைக் குறைத்து விடுகின்றனர். முரண்பாடுடைய இந்த … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

தலைக்கோல் வரலாறு – சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி

மாதவியின் நாட்டிய அரங்கேற்று விழாவிலே அவளுக்கு வழங்கப் பெற்ற தலைக்கோலுக்கே தனி வரலாறு உண்டு.போரிலே தோற்றுப் புறமுதுகிட்ட பகை அரசரிடமிருந்து பறிக்கப்பெற்ற வெண்கொற்றக் குடையின் கோலினை, பழுதடையாத நிலையில் பார்த்தெடுத்து,அக்கோலின் ஒவ்வொரு கணுவிடத்தும் இலக்கணத்தோடு அமைந்த நவமணிகளைக் கட்டி அழகுபடுத்துவர். ஒரு கணுவுக்கும் இன்னொரு கணுவுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில், ‘சாம்பூநதம்’ என்னும் உயர் தரமான பொன்னால் … தொடர்ந்து வாசிக்க

( 2 ) கருத்துகள்