புகார்க் காண்டம் – அந்திமாலைச் சிறப்புச் செய் காதை -(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

அந்திமாலைச் சிறப்புச் செய் காதை *********************************************************** கோவலனோடு கூடியிருந்த மாதவியும்,அவனால் கைவிடப்பட்ட கண்ணகியும்,ஒரு மாலை பொழுதில் இருந்த இருவேறு மன நிலைகளை விளக்கிக் காட்டுகிறது இந்த காதை 1.நிலமகள் வாடினாள் (கதிரவனையும்,சந்திரனையும் காணாமல் நிலமகள் வாடினாள்.) “விரிகதிர் பரப்பி,உலகம் முழுது ஆண்ட ஒருதனித் திகிரி உரவோன் காணேன்; அங்கண் வானத்து,அணிநிலா விரிக்கும் திங்கள்அம் செல்வன் யாண்டுஉளன் … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

புகார்க் காண்டம் – அரங்கேற்று காதை -(எளிய விளக்கம்:பகுதி 7)

14.தலைக்கோலி (சோழ மன்னன் மாதவிக்கு ‘தலைக்கோலி’ பட்டம் வழங்கினான்.) -காவல் வேந்தன் இலைப்பூங் கோதை,இயல்பினில் வழாமைத் 160 தலைக்கோல் எய்தித் தலைஅரங்கு ஏறி, விதிமுறைக் கொள்கையின் ஆயிரத்து எண்கழஞ்சு ஒருமுறை யாகப் பெற்றனள் … மாதவி நடனத்தை கண்டு சோழ மன்னன் மகிழ்ந்தான்.அந்நாட்டு நடைமுறை இயல்பு வழுவாமல்,அவன் அணிந்திருந்த பச்சை மாலையையும்,’தலைக்கோலி’ என்ற பட்டத்தையும் மாதவி … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

புகார்க் காண்டம் – அரங்கேற்று காதை -(எளிய விளக்கம்:பகுதி 6)

10.வாரப்பாடல் (தன் நடன நிகழ்ச்சிக்கு மாதவி வந்த மரபையும்,தெய்வ வாழ்த்துடன் நிகழ்ச்சி தொடங்கியது பற்றியும் விவரிக்கு பகுதி.) இயல்பினின் வழாஅ இருக்கை முறைமையின், குயிலுவ மாக்கள் நெறிப்பட நிற்ப, 130 வலக்கால் முன்மிதித்து ஏறி,அரங்கத்து வலத்தூண் சேர்தல் வழக்குஎனப் பொருந்தி, இந்நெறி வகையால் இடத்தூண் சேர்ந்த தொல்நெறி இயற்கைத் தோரிய மகளிரும் சீர்இயல் பொலிய,நீர்அல நீங்க, … தொடர்ந்து வாசிக்க

Tagged , , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்