வஞ்சிக் காண்டம்-வாழ்த்துக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 3)

vklogoவாழ்த்துக் காதை

5.அறிமுகம் செய்துக் கொண்டார்கள்
vk3

தேவந்தி சொல்

முடிமன்னர் மூவருங் காத்தோம்புந் தெய்வ
வடபே ரிமய மலையிற் பிறந்து
கடுவரற் கங்கைப் புனலாடிப் போந்த
தொடிவளைத் தோளிக்குத் தோழிநான் கண்டீர்
சோணாட்டார் பாவைக்குத் தோழிநான் கண்டீர்;

காவற்பெண்டு சொல்

மடம்படு சாயலாள் மாதவி தன்னைக்
கடம்படாள் காதற் கணவன் கைப் பற்றிக்
குடம்புகாக் கூவற் கொடுங்கானம் போந்த
தடம்பெருங் கண்ணிக்குத் தாயர்நான் கண்டீர்
தண்புகார்ப் பாவைக்குத் தாயர்நான் கண்டீர்;

அடித் தோழி சொல்

தற்பயந்தாட் கில்லை தன்னைப் புறங்காத்த
எற்பயந் தாட்கும் எனக்குமோர் சொல்லில்லை
கற்புக் கடம்பூண்டு காதலன் பின்போந்த
பொற்றொடி நங்கைக்குத் தோழிநான் கண்டீர்
பூம்புகார்ப் பாவைக்குத் தோழிநான் கண்டீர்;

‘மகுடம் சூடிய சேர,சோழ,பாண்டிய மன்னர்கள் மூவரும் பேணிக் காக்கும் தெய்வத் தன்மை உடைய பெண் வடதிசையில் உள்ள பெரிய இமய மலையில் பிறந்து,விரைந்து வரும் கங்கை நீரில் மூழ்கி இங்கு வந்துள்ளாள்.வளைந்த வளை அணிந்த தோளை உடைய அவளுக்கு நான் தோழி ஆவேன் காணுங்கள்! சோழ நாட்டாரின் புதல்வி ஆன அவளுக்கு நான் தோழி ஆவேன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!’,என்றாள் தேவந்தி.

‘அழகான தோற்றம் உடைய மாதவி மீது கோபம் அடையாதவள்.அன்பு நிறைந்த தன் கணவனின் கையைப் பிடித்து,குடத்தில் தண்ணீர் எடுக்க முடியாத கூவல் கிணறுகள் இருந்த காட்டிற்குச் சென்றவள் அவள்.மிகப் பெரிய கண்ணை உடைய அவளுக்கு நான் செவிலித் தாயாவேன்,பாருங்கள்!அருள் நிறைந்த புகார் நகரத்தில் தோன்றிய அந்த பெண்ணுக்கு நான் செவிலித் தாயாவேன்,பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்!’,என்றாள் காவற்பெண்டு.

‘தன்னைப் பெற்ற தாயிடமும் ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை.தொலைவில் நின்றுக் காத்த என் தாயிடமும் ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை.கற்பைக் கடமையாக மேற்கொண்டு அவள் தன் கணவன் பின் சென்றுவிட்டாள்.பொன் தொடி அணிந்த அவளுக்கு நான் தோழி,காணுங்கள்!பொலிவான புகாரில் தோன்றிய அந்தப் பெண்ணுக்கு நான் தோழி ஆவேன்,பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்!’,என்றாள் அடித்தோழி.

இவ்வாறு கண்ணகியின் தோழி தேவந்தி,காவற்பெண்டு,அடித்தோழி ஆகியோர் தங்களை சேரன் செங்குட்டுவனிடம் அறிமுகம் செய்துக் கொண்டார்கள்.

குறிப்பு

 1. முடிமன்னர்-மகுடம் சூடிய மன்னர் (முடி-மகுடம்)
 2. ஓம்பும்-பேணும்
 3. கடுவரல்-விரைந்து வருதல் (கடு-விரைவு)
 4. புனல்-நீர்
 5. போந்த-வந்த
 6. தொடிவளை-வளைந்த வளை (தொடி-வளைவு)
 7. சோணாட்டார்-சோழ நாட்டை சேர்ந்தவர்
 8. மடம்-அழகு,மென்மை
 9. கடம்படாள்-கோபம் அடையாமல் (கடம்-கோபம்)
 10. கூவல்-கிணறு
 11. தடம்-பெரிய
 12. தண்-அருள்
 13. புறங்காத்த-பின்புறமாக நின்று காத்த
 14. கடம்-கடன்,கடமை
 15. பொற்றொடி-பொன் வளையல் (தொடி-வளையல்)
 16. பூம்புகார்-பொலிவான புகார் (பூம்-பொலிவு)

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>