வஞ்சிக் காண்டம்-வாழ்த்துக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 4)

vklogoவாழ்த்துக் காதை

6.கண்ணகியிடம் புலம்பினார்கள்

vk4
செய்தவ மில்லாதேன் தீக்கனாக் கேட்டநாள்
எய்த வுணரா திருந்தேன்மற் றென்செய்தேன்
மொய்குழன் மங்கை முலைப்பூசல் கேட்டநாள்
அவ்வை யுயிர்வீவுங் கேட்டாயோ தோழீ
அம்மாமி தன்வீவுங் கேட்டாயோ தோழீ;

கோவலன் றன்னைக் குறுமகன் கோளிழைப்பக்
காவலன் றன்னுயிர் நீத்ததுதான் கேட்டேங்கிச்
சாவதுதான் வாழ்வென்று தானம் பலசெய்து
மாசாத்து வான்துறவுங் கேட்டாயோ அன்னை
மாநாய்கன் றன்றுறவுங் கேட்டாயோ அன்னை;

காதலன் றன்வீவுங் காதலிநீ பட்டதூஉம்
ஏதிலார் தாங்கூறும் ஏச்சுரையுங் கேட்டேங்கிப்
போதியின்கீழ் மாதவர்முன் புண்ணியதா னம்புரிந்த
மாதவி தன்றுறவுங் கேட்டாயோ தோழீ
மணிமே கலைதுறவுங் கேட்டாயோ தோழீ;

ஐயந்தீர் காட்சி யடைக்கலங் காத்தோம்ப
வல்லாதேன் பெற்றேன் மயலென் றுயிர்நீத்த
அவ்வை மகளிவடான் அம்மணம் பட்டிலா
வையெயிற் றையையைக் கண்டாயோ தோழீ
மாமி மடமகளைக் கண்டாயோ தோழீ;

“கடந்த காலத்தில் தவம் செய்த புண்ணியம் எதுவும் இல்லாதவள் நான்.நீ சொன்ன தீயக் கனவைக் கேட்ட நாள் அன்று,நடக்கும் நிகழ்வுகளை பொருந்த உணராமல் இருந்து விட்டேன்.இதைத் தவிர நான் வேறு என்ன தவறு செய்தேன்?அடர்த்தியான கூந்தல் உடைய பெண்,தன் மார்பால் செய்த சண்டையைக் கேட்ட நாளில்,உன் தாய் உயிர் இழந்த செய்தியை நீ கேட்டாயோ தோழி ? உன் மாமியார் உயிர் விட்டதையும் நீ கேட்டாயோ தோழி?”,என்று புலம்பினாள் தேவந்தி.

“கோவலனுக்கு கீழ்த்தரமான பொற்கொல்லன் தவறு இழைத்துக் கொன்றான்.அதனால் காவலனான பாண்டிய மன்னன் தனது உயிர் துறந்தான் என்றுக் கேள்விப்பட்டு ஏங்கி,இனிச் சாவதுதான் தனக்கு வாழ்க்கை என்று பல தானங்களைச் செய்து கோவலனின் தந்தையான மாசாத்துவான் துறவு மேற்கொண்டதை நீ கேட்டாயோ தாயே!அதைப்போல உன் தந்தையான மாநாய்கனும் துறவறம் மேற்கொண்டு விட்டார்,அதை நீ கேட்டாயா அம்மா?”,என்றாள் காவற்பெண்டு.

“காதலனான கோவலனின் இறப்பையும்,அவன் காதலியாகிய நீ அடைந்த துன்பத்தையும் அயலார் கூறும் பழிச் சொற்களையும் கேட்டு ஏங்கி,போதி மரத்தின் கீழ்,பெரும் தவம் புரிந்த முனிவர் முன்னால் புண்ணியத்தைத் தரும் தானங்கள் செய்த மாதவி துறவறம் பூண்டதை நீ கேட்டியா தோழி?அவள் மகள் மணிமேகலை துறவி ஆனதைப் பற்றி நீ கேட்டாயோ தோழி?”,என்று புலம்பினாள் அடித்தோழி.

“‘தெளிந்த அறிவு உடைய கவுந்தியடிகள் என்னிடம் அடைக்கலம் கொடுத்து காக்க சொன்ன கண்ணகி,கோவலனை பேணிக் காக்க முடியாதவளான நான்,பித்துப் பிடித்தவள் ஆனேன்’ என்று கூறி உயிர்விட்ட முதியவளான மாதரியின் மகளான,திருமணம் ஆகாத,இந்தக் கூறமையான பற்கள் உடைய ஐயையைத் தோழி நீ பார்த்தாயா?மாமியின் மடப்பத்தை உடைய மகளை நீ கண்டாயா தோழி?”,என்று ஐயைக் காட்டி கண்ணகியிடம் கேட்டார்கள்.

குறிப்பு

 1. எய்த-பொருந்த
 2. மொய்-நெருக்கம்
 3. அவ்வை-அம்மா,வயதான பெண்
 4. வீவு-அழிவு
 5. அம்மாமி-மாமன் மனைவி
 6. தோழீ-தோழி
 7. குறுமகன்-கீழ்த்தரமானவன்
 8. கோள்-தவறு
 9. இழைப்ப-செய்ய
 10. ஏதிலார்-முன்னர் அறியாதவர்,அயலார்
 11. ஏச்சு-இகழ்ச்சி
 12. மாதவர்-பெரும் தவம் புரியும் முனிவர்
 13. ஐயந்தீர் காட்சி-தெளிந்த அறிவு
 14. மயல்-பித்து
 15. எயிற்று-பல்
 16. மணம் பட்டிலா-மணம் ஆகாத
 17. வை-கூர்மை

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>