வஞ்சிக் காண்டம்-வாழ்த்துக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 8)

vklogoவாழ்த்துக் காதை

12.பாண்டியன் வாழ்க !

vk8

பொன்னிலங்கு பூங்கொடி பொலஞ்செய்கோதை வில்லிட
மின்னிலங்கு மேகலைகள் ஆர்ப்பஆர்ப்ப எங்கணும்
தென்னன் வாழ்க வாழ்கஎன்று சென்றுபந் தடித்துமே
தேவரார மார்பன்வாழ்க என்றுபந் தடித்துமே;

பின்னுமுன்னும் எங்கணும் பெயர்ந்துவந் தெழுந்துலாய்
மின்னுமின் னிளங்கொடி வியனிலத் திழிந்தெனத்
தென்னன்வாழ்க வாழ்கஎன்று சென்றுபந் தடித்துமே
தேவரார மார்பன்வாழ்க என்றுபந் தடித்துமே;

துன்னிவந்து கைத்தலத் திருந்ததில்லை நீணிலம்
தன்னினின்று மந்தரத் தெழுந்ததில்லை தானெனத்
தென்னன்வாழ்க வாழ்கஎன்று சென்றுபந் தடித்துமே
தேவரார மார்பன்வாழ்க என்றுபந் தடித்துமே;

பொன்னால் செய்த ஒளிமிக்கப் பூங்கொடியே!பொன்னால் தொடுத்த கோதை என்னும் மாலை ஒளி விட,மின்னல் போல விளங்கும் மேகலைகள் ஒலிக்க ஒலிக்க,எல்லா இடங்களிலும்,’தென்னனான பாண்டியன் வாழ்க! வாழ்க!’, என்று வாழ்த்திச் சென்று பந்து அடிப்போம்.’தேவர்களின் ஆரம் அணிந்த மார்பை உடைய பாண்டியன் வாழ்க!’, என்று பந்து அடிப்போம். .

மின்னுகின்ற மின்னல் கொடி பெரிய நிலத்தில் இறங்கி வந்ததுபோலப்,பின்னும் முன்னும் எல்லா இடங்களிலும் சென்று மகிழ்ச்சியுடன் எழுந்து உலாவி,’தென்னனான பாண்டியன் வாழ்க வாழ்க!’ என்று வாழ்த்திச் சென்று பந்து அடிப்போமே.’தேவர்களின் ஆரம் அணிந்த மார்பை உடையவன் வாழ்க!’ என்று பந்து அடிப்போமே.

நம் பந்தாட்டத்தைக் காண்பவர்கள்,பந்துகள் நெருங்கி வந்து கையில் இருந்ததும் இல்லை,நீளமான நிலத்தில் நின்றும் அந்தரத்தில் எழுந்ததும் இல்லை என்று சொல்லும்படி,’தென்னனான பாண்டியன் வாழ்க வாழ்க!’ ,என்று வாழ்த்திச் சென்று பந்து அடிப்போம்.’தேவர்களின் ஆரம் அணிந்த மார்பை உடையவன் வாழ்க!’ என்று பந்து அடிப்போம்.

இவ்வாறு பந்தடித்து விளையாடிப்,பாண்டியனை வாழ்த்தினார்கள்.

குறிப்பு

 1. இலங்கு-விளங்க,ஒளி மிக்க
 2. பொலம்-பொன்,தங்கம்
 3. கோதை-மாலை
 4. வில்லிட- ஒளி வீச (வில்-ஒளி)
 5. மின்-மின்னல்
 6. ஆர்ப்ப-ஒலிக்க
 7. தென்னன்-பாண்டியன்
 8. உவந்து-மகிழ்ந்து
 9. உலாய்-உலாவி
 10. வியன்-பெரிய
 11. துன்னி-நெருங்கி
 12. கைத்தலத்து-கையில்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>