வஞ்சிக் காண்டம்-வரந்தரு காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 10

vtklogo வரந்தரு காதை

19.இளங்கோ அடிகளுக்கு கண்ணகி அருள் புரிந்தார்

vtk10

யானுஞ் சென்றேன் என்னெதி ரெழுந்து
தேவந் திகைமேல் திகழ்ந்து தோன்றி
வஞ்சி மூதூர் மணிமண் டபத்திடை
நுந்தை தாணிழ லிருந்தோய் நின்னை
அரைசுவீற் றிருக்குந் திருப்பொறி யுண்டென்று
உரைசெய் தவன்மே லுருத்து நோக்கிக்
கொங்கவிழ் நறுந்தார்க் கொடித்தேர்த் தானைச்
செங்குட் டுவன்றன் செல்லல் நீங்கப்
பகல்செல் வாயிற் படியோர் தம்முன்
அகலிடப் பாரம் அகல நீக்கிச்
சிந்தை செல்லாச் சேணெடுந் தூரத்து
அந்தமி லின்பத் தரசாள் வேந்தென்று
என்திறம் உரைத்த இமையோ ரிளங்கொடி
தன்திறம் உரைத்த தகைசால் நன்மொழி
தெரிவுறக் கேட்ட திருத்தகு நல்லீர்!

அதன் பின்னர் நானும் சென்றேன்.என் எதிரில் நின்ற கண்ணகியின் தோழியான தேவந்தி மேல் வந்து கண்ணகி தோன்றினாள்.

‘பழமையான ஊரான வஞ்சி நகரின் மணி மண்டபத்தில்,உன் தந்தை கால் நிழலில் இருந்த உன்னிடம்,நீ அரசனாக வீற்றிருக்கும் நல்ல யோகம் உண்டு’,என்று ஒருவர் சொன்னார்.கூறியவர் முகத்தைக் கோபமாகப் பார்த்து,மணம் பரப்பும் நறுமண மாலையியையும்,கொடி கட்டிய தேரையும்,நால்வகைப் படையையும் உடைய உன் தம்பியான செங்குட்டுவனின் துன்பம் நீங்குமாறு,ஞாயிறு தோன்றும் குணக்கு(கிழக்கு)திசையின் பெயருடைய குணவாயிலில் முனிவர்கள் முன்,அகன்ற இடத்தை உடைய இந்நிலத்தின் பாரம் நீங்க,உள்ளமும் செல்ல இயலாத மிகுந்த நெடுந்தூரத்தில் முடிவில்லாத இன்பத்தை அரசு ஆளும் மன்னனாக நீ ஆனாய்!’ என்று’,என் வரலாற்றை தெய்வ மகளான கண்ணகி கூறினாள்.

அத்தகைய கண்ணகியின் தன்மைகளை விளக்கிய தகுதி மிக்க நல்லுரையை,நீங்களும் அறியுமாறு நான் சொல்லக் கேட்ட சிறப்புடைய நல்லவர்களே!

குறிப்பு

 1. மூதூர்-பழைய ஊர்
 2. நுந்தை-உங்கள் தந்தை
 3. அரைசு-அரசு
 4. கொங்கு-மணம்
 5. தார்-மாலை
 6. செல்வாயில்-குண வாயில்
 7. படியோர்-படிமையோர்
 8. திறம்-திறமை
 9. இமையோர்-விண்ணவர்
 10. தகை-தகுதி
 11. சால்-மிகுந்த
 12. திரு-நல்ல
 13. பொறி-விதி,ஊழ்
 14. உருத்து-கோபமாக
 15. சேண்-பெரிய
 16. திருத்தகு-சிறப்பு பொருந்திய (திரு-சிறப்பு:தகு-தகுதி)
 17. நல்லீர்-நல்லவர்கள்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>