கேள்வி -பதில் 1

சிலப்பதிகாரத்தில் இந்திர விழவூரெடுத்த காதையில் அடியார்க்கு நல்லார் உரையில் ஒரு மேற்கோள் பாடல் ஒன்றுள்ளது. அப்பாடல் கச்சியில் இருந்த காமக் கோட்டத்தில் மெய்சாத்தான் காவல் இருந்ததை கூறுகின்றது.

“கச்சி வளைக் கைச்சி காமக் கோட்டங்காவல்
மெச்சி யினிதிருக்கும் மெய்ச்சாத்தான் கைச் செண்டு
கம்பக் களிற்று கரிகால் பெருவளத்தூன்
செம்பொற்கிரி திரித்த செண்டு”

இதன் பொருளை விளக்க முடியுமா?
நன்றி
Elam Bodhi

———————————————————————————————–

இளம் போதி,
வணக்கம்,

உங்கள் கேள்விக்கான சிறு குறிப்பு ,’புகார்க் காண்டம் -இந்திரவிழவு ஊர் எடுத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 3)’, என்னும் பதிவில் தரப்பட்டுள்ளது .

விரிவான இதன் விளக்கத்தைக் கீழே காணவும்:

கச்சி வளைக்கைச்சி காமக்கோட் டங்காவன்
மெச்சி யினிதிருக்கு மெய்ச்சாத்தன் – கைச்செண்டு
கம்பக் களிற்றுக் கரிகாற் பெருவளத்தான்
செம்பொற் கிரிதிரித்த செண்டு

திருமாவளன் இமைய மலைக்குச் செல்லும் முன்,காஞ்சியிலே வளையல்கள் அணிந்திருந்த சாத்தன் என்னும் தெய்வத்தைத் தொழுதான்.காமக்கோட்டத்தைக் காக்கும் அவள் மனம் மகிழ்ந்து,ஆண் யானையைப் போன்ற திருமாளவனுக்குச் ‘செண்டு’ என்னும் ஆயுதத்தை வழங்கினாள்.இந்த செண்டை ஆயுதமாகக் கொண்டு,திருமாளவன் இமைய மலையைத் திரித்தான்.

குறிப்பு :

  1. கச்சி-காஞ்சி
  2. காமக்கோட்டம் -உமையவவள் கோயில்
  3. கரிகாற் பெருவளத்தான்-திருமாவளன்
  4. கம்பக் களிறு -ஆண் யானை

நன்றி ,
மீனாட்சி தேவராஜ்

This entry was posted in கேள்வி -பதில் and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>