புகார்க் காண்டம்-கனாத்திறம் உரைத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

கனாத்திறம் உரைத்த காதை

***********************************************

கண்ணகி ஒரு தீய கனவுக் கண்டு அதைத் தன் தோழியிடம் உரைக்கிறாள்.கோவலன் மீண்டும் கண்ணகியிடம் வந்து சேர்கிறான்.சேர்ந்த இருவரும் புகாரை விட்டு வெளியேறி,மதுரைநோக்கிப் பயணிக்கிறனர்.

1.மகளிரின் மாலை வழிபாடு
Vilakku-Seva

அகநகர் எல்லாம் அரும்புஅவிழ் முல்லை
நிகர்மலர் நெல்லொடு தூஉய்ப் பகல் மாய்ந்த
மாலை மணிவிளக்கம் காட்டி,இரவிற்கு ஓர்
கோலம் கொடி-இடையார் தாம்கொள்ள-

பகல் முடிந்து மாலைப்பொழுது தொடங்கும் நேரத்திலே,புகார் நகரப் பெண்கள் அகன்ற தன் வீடுகள் அனைத்திலும் அரும்பு அவிழ்ந்த ஒளிமிக்க முல்லை மலர்களை நெல்லுடன் தூவி,அழகிய மணிவிளக்குகளை ஏற்றினர்.இரவுப் பொழுதிற்கு ஏற்ற ஆடை அணிகலன்களையும் அந்தக் கொடியிடையுடைய மகளிர் அணிந்து கொண்டனர்.

குறிப்பு
—————–

  1. அகநகர்-அகன்ற வீடு
  2. நிகர்-ஒளி.
  3. மாய்தல்-மறைதல்.

2.மாலதியின் சோகம்

malathi

-மேல்ஓர்நாள்
மாலதி மாற்றாள் மகவுக்குப் பால்அளிக்கப்;5
பால் விக்கிப் பாலகன்- தான் சோர; மாலதியும்,
‘பார்ப்பா னொடுமனையாள் என்மேல் படாதனவிட்டு
ஏற்பன கூறார்’ என்று ஏங்கி; மகக்கொண்டு,
அமரர் தருக்கோட்டம்,வெள்யானைக் கோட்டம்,
புகர்வெள்ளை நாகர்-தம் கோட்டம்,பகல் வாயில் 10
உச்சிக் கிழான்கோட்டம்,ஊர்க்கோட்டம், வேல்கோட்டம்
வச்சிரக் கோட்டம்,புறம்பணையான் வாழ்கோட்டம்,
நிக்கந்தக் கோட்டம்,நிலாக்கோட்டம்,புக்குஎங்கும்
‘தேவிர்காள்!எம் உறு நோய் தீர்ம்’ அன்று மேவிஓர்-

முன்பொருநாள்,’மாலதி’ என்ற பெண்ணொருத்தி,தன் மாற்றாள் குழந்தைக்குப் பாலூட்டினாள்.அப்போது எதிர்பாரத விதமாக,பால் விக்கியதால் குழந்தை இறந்தது.இதனால் தன் கணவனும் மாற்றாளும் தன்மேல் தகாத பழிச் சொற்களைக் கூறுவார்களே,என எண்ணி வாடினாள்.இறந்த குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு,கற்பகத்தரு மரம் நிற்கும் கோயில்;ஐராவதம் நிற்கும் கோயில்;அழகிய வெண்மையான மேனியுடைய பலதேவர் கோயில்;பகல் பொழுதுக்குக் காவலனான,கிழக்குத் திசையில் தோன்றும் சூரியன் கோயில்;ஊர் தேவதை நிற்கும் கோயில்;முருகன் கோயில்;இந்திரன் படைக்கலமான வச்சிரம் நிற்கும் கோயில்;ஐயனார் கோயில்;அருகன் கோயில்;சந்திரன் கோயில் ஆகிய கோயில்களுக்கு எல்லாம் சென்று,“தெய்வங்களே! எனக்கு வந்ததுயரைத் தீருங்கள்” என அழுது நின்றாள்.ஆனால்,அவள் வேண்டுதலுக்கு எந்தத் தெய்வமும் இரங்கவில்லை.

குறிப்பு
—————–

  1. படாதன-இல்லாதன
  2. புகர்-அழகு.
  3. நாகர்-தேவர்
  4. உச்சிக்கிழான்-சூரியன்
  5. கோட்டம்-கோயில்
  6. புறம்பணையான்-ஊர்க்கு வெளியே இருக்கும் சாதவாகனன்(ஐயனார்).

-மீனாட்சி தேவராஜ்

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-புகார்க் காண்டம் and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>