புகார்க் காண்டம்-கனாத்திறம் உரைத்த காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

3.இடாகினிப் பேய்

பாசண்டச் சாத்தற்குப் பாடு கிடந்தாளுக்கு; 15
ஏசும் படிஓர் இளங்கொடியாய்;’ஆசு இலாய்!
செய்தவம் இல்லோர்க்குத் தேவர் வரம் கொடார்;
பொய் உரையே அன்று; பொருள் உரையே; கையிற்
படுபிணம்தா’ என்று பறித்து,அவள்கைக் கொண்டு
சுடுகாட்டுக் கோட்டத்து,தூங்கு இருளில் சென்று,ஆங்கு, 20
இடுபிணம் தின்னும் இடாகினிப்பேய் வாங்கி,
மடியகத்து இட்டாள் மகவை-

பாசண்டச் சாத்தன் கோயிலுக்கு இறுதியாகச் சென்று,குழந்தை மீண்டும் உயிர் பெற வேண்டி நின்றாள் மாலதி.அப்போது,பிறருடன் ஒப்பிட முடியாத அழகிய பெண் உருவத்தில் இடாகினிப் பேய் அவள் முன் தோன்றியது.’குற்றமற்றவளே!தவம் செய்தவர்க்கே தேவர் நேரில் வந்து வரம் கொடுப்பர்.உன் போன்றோர் முன் ஒருபோதும் வரமாட்டார்.நான் சொல்வது பொய்யல்ல,உண்மை!’,என்றது.’உன் கையிலுள்ள பிணத்தை என்னிடம் தா’ என்று கூறி அக்குழந்தையை அவளிடமிருந்து பறித்து,அதன் கையில் வாங்கிக் கொண்டது.கரிய இருள் சூழ்ந்தச் சுடுகாட்டிற்குள் சென்று,குழியிலிடும் பிணங்களை உண்ணும் இடாகினிப் பேய்,குழந்தைப் பிணத்தைத் தன் வயிற்றுக்குள் போட்டுக் கொண்டது.

குறிப்பு
—————–

  1. பாடு கிடத்தல்-வரம் வேண்டிக் கிடத்தல்
  2. ஆசு-குற்றம்
  3. பொருளுரை-மெய்யுரை
  4. சுடுகாட்டுக் கோட்டம்-சக்கரவாளக் கோட்டம் என்றும் கூறுவர்.இதன் வரலாறு மணிமேகலையில் ‘சக்கரவாளக் கோட்டமுரைத்த காதை’ என்னும் பகுதியில் உள்ளது.

4.சாத்தனின் அருள்

childmom

-இடியுண்ட
மஞ்ஞைபோல் ஏங்கி அழுதாளுக்கு,அச்சாத்தன்
‘அஞ்ஞை நீ ஏங்கி அழல்’என்று,முன்னை
உயிர்க்குழவி காணாய்’என்று,அக்குழவி யாய்ஓர் 25
குயில்பொதும்பர் நீழல் குறுக;அயிர்ப்பு இன்றி,
மாயக் குழவி எடுத்து,மடித்திரைத்துத்
தாய்கைக் கொடுத்தாள்,அத் தையலாள்-

அதனைக் கண்டு,துயருற்ற மாலதி,இடியோசைக் கேட்டுப் பதறி அகவும் மயில் போல ஏங்கி அழுதாள்.அவள்மேல் இரக்கம்கொண்ட பாசண்டச் சாத்தன்,’அன்னையே! நீ ஏங்கி அழாதே’,என்று அவளுக்கு ஆறுதல் கூறினான்.’உன் முன்னாலே அந்தக் குழந்தை உயிரோடிருப்பதைக் காண்பாய்!’ என்று வரம் வழங்கினான்.பின்,குயிகள் பாடும் சோலையில் ஒரு மரத்தடியில் தானே அக்குழந்தையாய் மாறிக் கிடந்தான்.மாலதியும்,சற்றே அஞ்சாமல் அவ்விடத்திற்குச் சென்று,அந்த மாயக் குழந்தையை எடுத்து,தன் வயிற்றோடு அணைத்துக் கொண்டு சென்றாள்.குழந்தையைத் தாயின் கையில் கொடுத்து,தன் துயரம் தீர்த்துக் கொண்டாள்.

குறிப்பு
—————–

  1. மஞ்ஞை-மயில்
  2. அஞ்ஞை-அன்னை
  3. அயிர்ப்பு-ஐயம்

-மீனாட்சி தேவராஜ்

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-புகார்க் காண்டம் and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>