புகார்க் காண்டம்-நாடுகாண் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

நாடுகாண் காதை

***********************************************

புகாரை விட்டு வெளியேறிய கோவலனும் கண்ணகியும்,கவுந்தியடிகளுடன் மதுரையை நோக்கி நடந்தனர்

1.வாயிலைக் கடந்தனர்
chet1
வான்கண் விழியா வைகறை யாமத்து
மீன்திகழ் விசும்பின் வெண்மதி நீங்கக்
கார்இருள் நின்ற கடைநாள் கங்குல்
ஊழ்வினைக் கடைஇ உள்ளம் துரப்ப,
ஏழகத் தகரும்,எகினக் கவரியும், 5

தூமயிர் அன்னமும்,துணைஎனத் திரியும்,
தாளொடு குயின்ற தகைசால் சிறப்பின்
நீள்நெடு வாயில் நெடுங்கடை கழிந்து-ஆங்கு-

வானில் கதிரவன் தோன்றாத வைகறைப் பொழுதில்,நட்சத்திரங்கள் மின்னும் வானத்திலிருந்து வெண்மதியும் மறைந்தது.கரிய இருள் நிறைந்த அந்த இரவின் கடைசிப் பொழுதில்,முன் செய்த தீவினையின் பயணாகக் கோவலன் நாட்டை விட்டு வெளியேற நினைத்தான்.ஆட்டுக் கிடாயும்,கவரிமானும்,தூய சிறகுடைய அன்னமும் தமக்குள் உறவில்லை என்றாலும்,ஓர் இனம்போல ஒன்றாக விளங்கும் செதுக்கு வேலைப்பாடமைந்த,தாழோடு செய்த,பெரும் சிறப்பு வாய்ந்த கதவினை உடையது கோவலன் மாளிகை.அத்தகைய மாளிகையின் நீண்ட வெளிவாயிலைக் கடந்து,கோவலனும் கண்ணகியும் வெளியேறிச் சென்றனர்.

குறிப்பு
—————–

  1. விசும்பு-வானம்
  2. வைகறை-இரவு 2 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை.
  3. கங்குல்-இரவு
  4. கடைஇ-செலுத்தி
  5. ஏழகத்தகர்-ஆட்டுக் கிடாய்
  6. எகினக் கவரி-கவரி மான்

-மீனாட்சி தேவராஜ்

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-புகார்க் காண்டம் and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>