மதுரைக் காண்டம்-காடு காண் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 11)

13.நடுவழி

nervazhi

அந்நெறிப் படரீ ராயின்,இடையது
செந்நெறி யாகும் தேம்பொழி லுடுத்த
ஊரிடை யிட்ட காடுபல கடந்தால்,
ஆரிடை யுண்டோர் ஆரஞர்த் தெய்வம்;
நடுக்கஞ் சாலா நயத்தின் தோன்றி, 145

இடுக்கண் செய்யாது,இயங்குநர்த் தாங்கும்;
மடுத்துடன் கிடக்கும் மதுரைப் பெருவழி,
நீள்நிலங் கடந்த நெடுமுடி அண்ணல்
தாள்தொழு தகையேன் போகுவல் யானென-

‘வலப்பக்க வழியிலும்,இடப்பக்க வழியிலும் நீங்கள் செல்ல விரும்பவில்லை என்றால்,அந்த இரண்டிற்கும் நடுவில் உள்ளது சரியான வழியாகும்.இந்த வழியில்,தேன் ஒழுகும் மலர்ச் சோலைகள் சூழ்ந்த ஊர்கள் இடையே காடுகள் பல உள்ளன.இதனைக் கடந்தால்,அரிதான இந்த வழியில் பெருந்துயர் தரும் கானுறை தெய்வம் ஒன்று காட்சியளிக்கும்.அதனைக் காண்பவர் நடுக்கம் கொள்ளாதபடி,அழகான தோற்றத்தோடு அது தோன்றும்.துன்பம் எதுவும் செய்யாமல்,இந்த வழியில் போவோரை மேலும் செல்லாமல் தடுக்க முயலும்.இதனையும் கடந்து சென்றால்,மதுரை செல்லும் வழியெல்லாம் ஒன்றாகச் சேர்ந்திருக்கும்.

நெடிய உலகைத் தாவியளந்த நெடுமுடி அண்ணலின் பாதங்களைத் தொழுகின்ற தன்மை உடைய நானும் என் பாதையில் போய் வருகிறேன்’,

என்று அந்தணர் கோவலனிடம் கூறினார்.

குறிப்பு

 1. செந்நெறி-செவ்விய வழி,சரியான வழி
 2. தேம்-தேன்
 3. பொழில்-சோலை
 4. தாங்கும்-தடுக்கும்
 5. ஆரிடை-அரிய வழி(ஆர்-அரிய )
 6. அஞர்-துன்பம்
 7. ஆர்-பொருந்திய
 8. சாலா-அமையா
 9. நயம்-அழகு
 10. இடுக்கண் -துன்பம்
 11. இயங்குநர்-வழிப்போவோர்
 12. மடுத்து-சேர்ந்து
 13. அண்ணல்-மரியாதைக்குரிய தலைவர்

-மீனாட்சி தேவராஜ்

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>