மதுரைக் காண்டம்-ஊர்காண் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 3)

uklogo
ஊர்காண் காதை

3.கண்ணகியின் பாதுகாப்பு

uk3

கோவலன் சென்று, கொள்கையின் இருந்த 15
கவுந்தி ஐயையைக் கைதொழுது ஏத்தி,
‘நெறியின் நீங்கியோர் நீர்மையேன் ஆகி,
நறு மலர் மேனி நடுங்கு துயர் எய்த,
அறியாத் தேயத்து ஆர் இடை உழந்து,
சிறுமை உற்றேன், செய் தவத்தீர்! யான்: 20
தொல் நகர் மருங்கின் மன்னர் பின்னோர்க்கு
என் நிலை உணர்த்தி, யான் வரும்காறும்,
பாதக் காப்பினள் பைந்தொடி; ஆகலின்,
ஏதம் உண்டோ, அடிகள்! ஈங்கு?’ என்றலும்-

தவத்தில் இருந்த கவுந்தியடிகளைக் கோவலன் கைதொழுது வணங்கினான்.

“வாழ்க்கை பாதையில் தவறியதால் இழிவுத் தன்மையை உடையவன் ஆனேன்.மணம் கமழும் மேனியுடைய இந்தக் கண்ணகி பெருந்துயர் அடையும் விதமாக,அவள் இதற்கு முன் அறியாத நாட்டின் அரிய வழியில் அழைத்து வந்து வருந்த செய்த சிறுமையையும் அடைந்தேன்.தவம் செய்தவரே !

பழமையான இந்த மதுரை நகரிலுள்ள பெரிய வணிகர்களுக்கு,என் நிலைமையைத் தெரிவித்து,நான் தக்க ஏற்பாடு செய்து இங்கே திரும்பி வரும் வரைக்கும்,இந்தப் பசிய பொன்னால் செய்த வளையல் அணிந்த கண்ணகி உங்கள் பாதம் என்னும் காவலில் இருக்கட்டும்.இதனால் தங்களுக்கு ஏதாவது துன்பம் உண்டா ? “, என்று கேட்டான் கோவலன்.

குறிப்பு

  1. நீர்மை-தன்மை
  2. தேயம்-நாடு
  3. ஆரிடை-அரிய வழி
  4. உழந்து-வருந்தி
  5. தொன்னகர்-பழமையான நகர்
  6. மருங்கு-பக்கம்
  7. பாதக்காப்பு – பாதமாகிய காப்பு
  8. பைந்தொடி-பசிய பொன்னால் செய்த வளையல்(தொடி-வளையல்)

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>