மதுரைக் காண்டம்-அடைக்கலக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

ak
அடைக்கலக் காதை

 

 

2.மாடலன் வருகை

AK2
தாழ்நீர் வேலித் தலைச் செங்கானத்து,
நான்மறை முற்றிய நலம்புரி கொள்கை
மாமறை முதல்வன் மாடலன் என்போன்
மாதவ முனிவன் மலைவலங் கொண்டு,
குமரியம் பெருந்துறை கொள்கையிற் படிந்து, 15

தமர்முதற் பெயர்வோன்,தாழ்பொழி லாங்கண்
வகுந்துசெல் வருத்தத்து வான்றுயர் நீங்கக்,
கவுந்தி இடவயிற் புகுந்தோன்-தன்னைக்
கோவலன் சென்று சேவடி வணங்க,
நாவ லந்தணன் தானவின் றுரைப்போன் 20

தாழ்ந்த நீரான கடலை வேலியாகக் கொண்ட “தலைச்செங்காடு” என்னும் ஊரைச் சேர்ந்தவனும்,நான்கு வேதங்களையும் முழுதாகக் கற்றுணர்ந்தவனும்,நன்மை செய்வதை விரும்பும் குணம் படைத்தவனும்,பிராமணரின் தலைவனாகவும் விளங்குபவன் “மாடலன்” என்பவன்.

தவத்தில் சிறந்த அகத்திய முனிவரின் பொதிய மலைக்குச் சென்று வணங்கிவிட்டுக்,குமரியின் பெரிய துறையில் முறையாக நீராடியபின்,தன் சுற்றத்தார் இருக்கும் இடத்துக்குத் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தான்.நடந்து வந்ததால் உண்டான களைப்பு நீங்குவதற்காக நல்ல நிழல் படிந்த சோலையில்,கவுந்தியடிகள் இருந்த தவப்பள்ளிக்கு வந்து சேர்ந்தான்.

கோவலன் அவனிடம் சென்று,அவன் திருவடிகளை வணங்கினான்.பேச்சில் வல்லவனான அந்தப் பிராமணர்,தன்னை பற்றிச் சொல்லிவிட்டு,மேலும் பேசத் தொடங்கினார் ….

குறிப்பு

 1. தாழ்-தாழ்ந்த,ஆழமான
 2. தாழ்நீர்-கடல்
 3. தலைச்செங்கானம்-தலைச்செங்காடு,பூம்புகார் நகரின் தென்மேற்கே இருக்கும் ஒரு ஊரின் பெயர்.இதை திருத்தலைச்சங்காடு என்றும் அழைப்பார்கள்.
 4. நான்மறை-நான்கு வேதம்
 5. நலம்புரி(தல்)-நன்மை செய்தல்
 6. முதல்வன்-தலைவன்
 7. மாதவ முனிவன்- அகத்தியர்
 8. தமர்- சுற்றத்தார்
 9. பொழில்-சோலை
 10. வகுந்து-வழி
 11. இடவயின்-இடத்தில்
 12. நாவல்-நாவன்மை கொண்டவர்.

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>