மதுரைக் காண்டம்-அடைக்கலக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 3)

ak
அடைக்கலக் காதை

 

 

3.மணிமேகலை பெயர் சூட்டல்

ak3

“வேந்துறு சிறப்பின் விழுச்சீ ரெய்திய,
மாந்தளிர் மேனி மாதவி மடந்தை
பால்வாய்க் குழவி பயந்தன ளெடுத்து,
வாலா மைந்நாள் நீங்கிய பின்னர்,
மாமுது கணிகையர்,” மாதவி மகட்கு 25

நாம நல்லுரை நாட்டுதும்”, என்று
தாமின் புறூஉந் தகைமொழி கேட்டு,ஆங்கு
“இடையிருள் யாமத் தெறிதிரைப் பெருங்கடல்
உடைகலப் பட்ட எங்கோன் முன்னாள்
புண்ணிய தானம் புரிந்தோ னாகலின், 30

நண்ணுவழி இன்றி,நாள்சில நீந்த,
“இந்திரன் ஏவலின் ஈங்கு வாழ்வேன்;
வந்தேன்;அஞ்சல்,மணிமே கலையான்;
உன்பெருந் தானத் துறுதி யொழியாது;
துன்ப நீங்கித் துயர்க்கட லொழிக”, என, 35

“விஞ்சையிற் பெயர்த்து;விழுமந் தீர்த்த
எங்குல தெய்வப் பெயரீங் கிடுக”, என,
அணிமே கலையார் ஆயிரங் கணிகையர்,
“மணிமேகலை” என வாழ்த்திய ஞான்று,
மங்கல மடந்தை மாதவி தன்னொடு 40
செம்பொன் மாரி செங்கையிற் பொழிய;

“அரசன் அளித்த “தலைக்கோலி” என்னும் பட்டத்தால் புகழ்பெற்ற,மாந்தளிர் போன்ற மென்மையான மேனியுடைய பெண் மாதவி.இவள் முன் செய்த நல்வினை காரணத்தால் ஒரு பெண் சிசுவைப் பெற்றெடுத்தாள்.

குழந்தைபேறுக்குப் பின் அனுசரிக்கப்படும் தூய்மையற்ற நாட்களான “வாலாமை” என்னும் தீட்டு நாட்கள் கழிந்தபின்,வயதில் மூத்த பெண்கள்,”மாதவியின் மகளுக்கு நல்ல பெயரை சூட்டுவோம்”,என்றார்கள்.நீயும் அவர்களின் தகுதிமிக்கப் பேச்சைக்கேட்டு மகிழ்ந்தாய்.

‘முன்பொரு நாள் இருள் நிறைந்த ஒரு நடு இரவில்,காற்றால் எறியப்படும் அலைமோதும் பெரிய கடலில்,எழுந்த சூறைக்காற்றால்,எங்கள் மூத்தோர் ஒருவரின் மரக்கலம் உடைந்தது.கரைசேர வழியொன்றும் இல்லாத போது,அவர் செய்த அறத்தாலும் தானத்தாலும் சிலநாள் நீந்தியபடி இருந்தார்.அப்போது அவர் முன்னே ஒரு தெய்வம் தோன்றி,“இந்திரன் இட்ட கட்டளையால் பக்கத்தில் உள்ள தீவில் வாழ்பவரை அசுரர் துன்புறுத்தாமல் பார்த்துக் கொள்வதற்காக நான் இங்கு வாழ்ந்து வருகிறேன்.நீ அஞ்ச வேண்டாம்!என் பெயர் மணிமேகலை”,என்று கூறியது.

“நீ செய்த சிறந்த தானங்களின் பயன் உன்னை விட்டுப் போகாது.துன்பங்களில் இருந்து இப்போதே விடுபட,உனக்குத் துன்பம் தரும் கடலிலிருந்து மீள்வாய்!”,என்றும் சொல்லியது.தன் மந்திரத்தால் அவனைக் கரையிலும் சேர்த்தது.அதுவே என் குலத்தெய்வம்!அந்தப் பெயரையே என் குழந்தைக்கு இடுங்கள்!” என்று நீ கூறினாய்.

மேகலை அணிந்த ஆயிரம் பெண்கள் கூடி நின்று,”மணிமேகலை” என்னும் அந்தத் தெய்வத்தின் பெயரை உன் குழந்தைக்குச் சூட்டி வாழ்த்தினார்கள்.அப்போது,மங்கல பெண்ணான மாதவியும்,நீயும் அனைவருக்கும் உங்களின் சிவந்த கைகளால் சிறந்த பொண்ணை மழைப் போல வாரி வழங்கினீர்கள்.”,

என்று தன் குழந்தைக்குக் கோவலன் பெயர் சூட்டிய நிகழ்ச்சி பற்றிக் கூறினார் மாடலன்.

குறிப்பு

 1. வேந்து-அரசன்
 2. உறு-மிகுதி
 3. சீர்-புகழ்
 4. விழு-சிறந்த
 5. சீர்-புகழ்
 6. மடந்தை-பெண்
 7. பால்-பகுதி
 8. குழவி-குழந்தை
 9. பயந்தனள்-பெற்றாள்
 10. வாலாமை-அசுத்தம்,தூய்மையின்மை
 11. மகட்கு-மகளுக்கு
 12. உறூஉம்-உறுவிக்கும்
 13. தகை-தகுதி
 14. தாம்-தங்கள்
 15. இடையிருள்-முந்தைய நாள் இரவு
 16. யாமம்-நள்ளிரவு
 17. எறிதிரை-காற்றால் எறியப்படும் அலைகள்(திரை-கடல்)
 18. எங்கோன்-எங்கள் வேந்தன்,முன்னோர்
 19. முன்நாள்-முற்பிறப்பு
 20. நண்ணுவழி-அணுகுவதற்குறிய வழி ,அருகில் உள்ள இடம்
 21. அஞ்சல்-அஞ்சாதே
 22. விஞ்சை-மந்திரம்
 23. விழுமம்-துன்பம்
 24. அணி-அழகு
 25. ஞான்று-நாள்
 26. மாரி-மழை
 27. செம்பொன்-சிறந்த பொன்

 

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>