மதுரைக் காண்டம்-கொலைக்களக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 8)

kklogo
கொலைக்களக் காதை

 

 

8.வாழ்த்தி புறப்பட்டான் !
kk8
குடிமுதற் சுற்றமும் குற்றிளை யோரும்;
அடியோர் பாங்கும் ஆயமும் நீங்கி, 85
நாணமும்,மடனும், நல்லோ ரேத்தும்,
பேணிய கற்பும் பெருந்துணை யாக,
என்னொடு போந்தீங் கென்றுயர் களைந்த
பொன்னே,கொடியே ,புனைபூங் கோதாய்;
நாணின் பாவாய் ,நீணில விளக்கே! 90
கற்பின் கொழுந்தே !பொற்பின் செல்வி!
சீறடிச் சிலம்பி னொன்றுகொண் டியான்போய்
மாறி வருவன் மயங்கா தொழிக’ எனக்
கருங்கயல் நெடுங்கட் காதலி தன்னை
ஒருங்குடன் தழீஇ,உழையோ ரில்லா 95
ஒருதனி கண்டு,தன் உள்ளகம் வெதும்பி,
வருபனி கரந்த கண்ண னாகிப்
பல்லான் கோவல ரில்லம் நீங்கி
வல்லா நடையின் மறுகிற் செல்வோன்

“பிறந்த குடியின் முதல் சுற்றமாகிய தாய் தந்தையரையும்,பணிபுரியும் மகளிரையும்,மற்ற வேலையாட்களின் கூட்டத்தையும்,நண்பர்களையும் விட்டுவிட்டு,நாணம்,மடம்,நல்லவர்களின் வாழ்த்து,பேணி காத்த கற்பு ஆகியற்றை மட்டும் பெரும் துணையாகக் கொண்டு,என்னுடன் புறப்பட்டு வந்தாய்.என் மனதின் துயர் அனைத்தையும் போக்கினாய்,பெண்ணே !பூங்கோடியே !மலர்மாலை அணிந்தவளே!நாணம் என்னும் பண்பால் செய்த பொம்மை போன்றவளே !பெரிய இவ்வுலகிற்கு விளக்கமாக அமைந்தவளே!கற்பின் கொழுந்தே! அழகின் செல்வியே!உன் சிறிய பாதங்களில் அணியாக விளங்கிய சிலம்புகளுள் ஒன்றை எடுத்துக் கொண்டு போய் விற்று வருகிறேன்.நான் வரும் வரை நீ இங்கு வருந்தாமல் இரு!”, என்று கோவலன் கண்ணகியிடம் கூறினான்.

கருமையான கயல் மீன் போன்ற நீண்ட கண்களையுடைய தன் காதலியான கண்ணகியை உடல் முழுதும் கட்டித் தழுவினான்.அவள் அருகே பணிப்பெண்கள் யாரும் இல்லாத தனிமையைக் கண்டு அவன் நெஞ்சம் கொதித்தது.இதனால் அவன் கண்களில் நீர் நிறைந்து வந்தது.பல பசுக்களை உடைய ஆயர்களின் வீடுகளைக் கடந்து,அவளை விட்டு பிரிய மனம் இல்லாததால் தளர்ந்த நடையுடன் வீதியில் சென்றான்.

குறிப்பு

 1. குற்றிளையோர்-குற்றேவல் செய்யும் மகளிர்.பணிப்பெண்
 2. ஆயம்-நண்பர்கள்
 3. நாணம்-வெட்கம்
 4. மடன்-மடம்,தெரிந்ததை கூட தெரியாததுப் போல அமைதியாக இருப்பது
 5. ஏத்தும்-போற்றும்
 6. போந்து-வந்து
 7. புனை-அழகு
 8. கோதாய்-மாலை அணிந்தவள்
 9. நாண்-நாணம்,வெட்கம்
 10. பாவாய்-பொம்மை போன்றவள்
 11. பொற்பு-அழகு
 12. மாறி-விற்று
 13. அடியோர் பகுதியராவார்-
  ஆட்டுவாள்,ஊட்டுவாள்,ஓலுறுத்துவாள்,நொடிபயிற்றுவாள்,கைத்தாய் ஆகியோர்.ஆட்டுவாள்-குளிப்பாட்டுதல்
  ஊட்டுவாள்-உணவு ஊட்டுபவள்
  ஓல்உறுத்துவாள்-தாலாட்டுபவள்
  நொடி பயிற்றுவாள்-மொழியை கற்று தருபவள்
  கைத்தாய்-வளர்க்கும் தாய்
 14. தழீஇ-தழுவி
 15. ஒருங்கு-முழுமை
 16. உழையோர்-தோழி போல உடன் இருப்பவர்கள்
 17. வருபனி-நிறைந்து வருகின்ற நீர்
 18. கரந்த-மறைத்த
 19. பல்-பல
 20. ஆன்-பசு
 21. கோவலர்-இடையர்.ஆடு,பசு,எருமை போன்ற விலங்குகளை பராமரிப்பவர்கள்
 22. வல்லா நடை-மாட்டாத நடை,மனமின்றி பிரிவதால் தன் கருத்திற்கு இணங்க மாட்டாத நடை
 23. மறுகு-தெரு,குறுந்தெரு

 

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>