மதுரைக் காண்டம்-ஆய்ச்சியர் குரவை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 4)

aichlogo

ஆய்ச்சியர் குரவை

 

 

4.ஏற்றைத் தழுவியவர்க்கு இவர்கள் உரிமையாவார்கள் !

aichk4

காரி கதனஞ்சான் பாய்ந்தானைக் காமுறுமிவ்
வேரி மலர்க்கோதை யாள் ; சுட்டு 6

நெற்றிச் செகிலை அடர்த்தாற்கு உரிய, இப்
பொன் தொடி மாதராள் தோள். 7

மல்லல் மழ விடை ஊர்ந்தாற்கு உரியள், இம்
முல்லை அம் பூங் குழல்-தான். 8

நுண் பொறி வெள்ளை அடர்த்தாற்கே ஆகும், இப்
பெண் கொடி மாதர்-தன் தோள். 9

பொன் பொறி வெள்ளை அடர்த்தாற்கே ஆகும்: இந்
நன் கொடி மென்முலை-தான். 10

வென்றி மழ விடை ஊர்ந்தாற்கு உரியவள், இக்
கொன்றை அம் பூங் குழலாள். 11

தூ நிற வெள்ளை அடர்த்தாற்கு உரியள், இப்
பூவைப் புது மலராள். 12

 

“கருப்பு நிறமுடைய ஆண் ஏற்றின் கோபத்திற்கு பயப்படாமல்,அதன்மீது பாய்ந்து அடக்குகின்ற ஆண்மகனையே,தேன்நிறைந்த இந்த மலர்மாலையை அணிந்தவள் விரும்புவாள்.

நெற்றியில் சிவந்த சுட்டியினை உடைய காளையை அடக்கியவனுக்கே,இந்தப் பொன் வளையல்களை அணிந்த பெண்ணின் தோள்களை தழுவ உரிமை உண்டு!

வீரமும் இளமையும் உடைய ஏற்றினை அடக்கி அதன் முதுகின்மேல் ஏறி அதனைச் செலுத்தியவனுக்கு முல்லைப்பூக்களால் கட்டிய மலர்மாலையை தன் கூந்தலில் சூடிய இந்தப் பெண் உரியவளாவாள் !

நுண்மையான புள்ளிகளையுடைய வெள்ளை ஏற்றை அடக்கியவனுக்கே,கொடி போன்ற இந்தப் பெண்ணின் அழகிய தோள்கள் உரியனவாகும் !

அழகிய புள்ளிகளை உடைய ஏற்றினை வென்றவனுக்கே,இந்த அழகிய கொடி போன்ற பெண்ணின் மென்மையான மார்புகள் உரியன!

அனைவரையும் வெற்றி பெறும் வீரமும்,இளமையும் உடைய இந்த ஏற்றினை அடக்கி நின்றவனுக்கு,கொன்றைப்பழம் போல மின்னும் கூந்தலையுடைய இவள் உரியவளாவாள் !

தூய வெள்ளை நிறமுடைய இந்த ஏற்றின் சீற்றத்தை அழித்தவன் தான் இந்தக் காயாம்பூ போன்ற நிறம் உடையவளை அடையமுடியும் !”,

என்று மகளிரை கைப்பற்ற நினைக்கும் ஆடவர் அவர்கள் வளர்த்த காளையை அடக்க வேண்டும் என்னும் வழக்கத்தைக் கூறி,குரவைக் கூத்துக்காக தேர்ந்தெடுத்த ஏழு ஆயர் மகளிரையும்,அவர்கள் வளர்த்த காளையையும் மாதரி தன் மகள் ஐயையிடம் வருணிக்கிறாள்.

குறிப்பு

 1. காரி-கரிய நிறமுடையது
 2. கதன்-சீற்றம்
 3. வேரி-தேன்
 4. செகில்-சிவப்பு
 5. தொடி-வளையல்
 6. அடர்த்தல்-நெருக்குதல்,அடக்குதல்
 7. மாதராள்-பெண் ஆனவள்
 8. மல்லல்-வளம்
 9. மழ-இளமை
 10. விடை-காளை
 11. அம்-அழகிய
 12. நுண்-நுண்மையான
 13. பொறி-புள்ளி
 14. பொன்-அழகு
 15. வென்றி-வெற்றி
 16. குழல்-கூந்தல்
 17. பூவை-காயாம்பூ

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>