மதுரைக் காண்டம்-ஆய்ச்சியர் குரவை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 11)

aichlogo

ஆய்ச்சியர் குரவை

 

11.மூவேந்தர் வாழ்த்து

aich12

கோவா மலையாரம் கோத்த கடலாரம்,
தேவர்கோன் பூணாரம்,தென்னர்கோன் மார்பினவே;
தேவர்கோன் பூணாரம் பூண்டான் செழுந்துவரைக்
கோகுல மேய்த்துக் குருந்தொசித்தா னென்பரால் ! 29 .

பொன்னிமயக் கோட்டுப் புலிபொறித்து மண்ணாண்டான்,
மன்னன் வளவன்,மதிற்புகார் வாழ்வேந்தன்;
மன்னன் வளவன்,மதிற்புகார் வாழ்வேந்தன்
பொன்னந் திகிரிப் பொருபடையா னென்பரால் ! 30

முந்நீரி னுள்புக்கு,மூவாக் கடம்பெறிந்தான்,
மன்னர்கோச் சேரன்,வளவஞ்சி வாழ்வேந்தன்;
மன்னர்கோச் சேரன்,வளவஞ்சி வாழ்வேந்தன்
கன்னவில்தோ ளோச்சிக் கடல்கடைந்தா னென்பரால் ! 31

“கோர்க்கப்படாத பொதிய மலையின் ஆரமான சந்தனம்,கோர்க்கப்பட்ட கொற்கைக் கடலின் ஆரமான முத்து,தேவர் தலைவனாகிய இந்திரன் அணிந்த ஆரம்,ஆகிய மூன்றும் நம் பாண்டிய மன்னனின் மார்பில் திகழ்கின்றன.இப்படி இந்திரனின் ஆரம் அணிந்த பாண்டியன்,வளம் நிறைந்த துவாரகையில் பசுக்களை மேய்த்துக் குருத்த மரத்தை முறித்த கண்ணனே ஆவான்!என்று அனைவரும் சொல்கின்றார்கள் !

பொன்மயமான இமய மலையின் உச்சியில்,வெற்றிக்கு அறிகுறியாய்த் தன் புலிக்கொடியை பொறித்து,நிலங்களை எல்லாம் ஆட்சி புரிந்தவன்,மதிலையுடைய புகார் நகரத்தில் வாழும் ‘வளவன்’ என்று அழைக்கப்பட்ட சோழ மன்னன் ஆவான்.அந்த மன்னனை,’பொன்னால் செய்த அழகிய சக்கராயுதம் என்னும் போர்ப்படையை உடையத் திருமால்’ என்று அனைவரும் கூறுகிறார்களே !

மூன்று நீரான ஆற்று நீர்,ஊற்று நீர்,வேற்று நீர் ஆகியவை சென்றடையும் கடலின் உள்ளே புகுந்து சென்று,முதுமை அடையாமல் என்றும் இளமையோடிருந்த கடம்ப மரத்தை வெட்டிச் சாய்த்தவன்,வளம் மிக்க வஞ்சி மாநகரில் வாழும் சேர மன்னன் ஆவான்.அச்சேரன்,’கல்லால் ஆன மலையைப் போன்ற தன் தோள்களினால்,பாற்கடலை கடைந்த திருமால் ஆவான்! என்று அனைவரும் சொல்லுகின்றார்களே !”,

என்று மூவேந்தரையும் கண்ணனாக உருவகப்படுத்தி அவர்களைப் புகழ்ந்து பாடினார்கள்.

குறிப்பு

 1. கோவா ஆரம்-சந்தனம்
 2. கோத்த ஆரம்-முத்து
 3. பூண்-ஆண்மகன் குறிப்பாக அரசன் மார்பில் கவசம்போல் அணியும் அணிகலன்.
 4. ஒசித்தான்-முறித்தான்
 5. தென்னர்-பாண்டியர்
 6. கோன்-தலைவர்,அரசன்
 7. கோகுலம்-பசுக்கூட்டம்
 8. செழுந்துவரை-செழுமையான துவாரகை (துவரை-துவாரகை)
 9. கோட்டு-கொடு முடி
 10. வளவன்-சோழர் பெயர்களில் ஒன்று
 11. அம்-அழகிய
 12. திகிரி-திருமாலின் சக்கராயுதம்
 13. பொரு-போர்
 14. முந்நீர்-மூன்று தன்மையையான நீர்,அதாவது ஆற்று நீர்(ஆறுகளிலிருந்து கடலில் சேரும் நீர்),ஊற்று நீர்(இயற்கையாகவே கடலின் தரைப் பரப்பிலுள்ள ஊற்றுகளிலிருந்து சுரக்கும் நீர்),வேற்று நீர்(மழை போன்ற இயற்கையின் மற்ற செயல்களால் கடலில் சேரும் நீர்) உடைய கடல்.
 15. புக்கு-புகுந்து
 16. மூவா-முதுமை அடையாத
 17. வஞ்சி-சேரன் தலைநகரம்
 18. ஓச்சி-செலுத்தி
 19. கல் நவில்-மலை
 20. நவில்-போன்ற

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>