மதுரைக் காண்டம்-துன்ப மாலை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 1)

tmlogo

 

துன்ப மாலை

 

1.விரைவாக வந்தாள்

tm1a

ஆங்கு,
ஆயர் முதுமகள், ஆடிய சாயலாள்,
பூவும், புகையும், புனை சாந்தும், கண்ணியும்,

நீடு நீர் வையை நெடு மால் அடி ஏத்த,
தூவி, துறைபடியப் போயினாள், மேவிக் 5
குரவை முடிவில்-ஓர் ஊர் அரவம் கேட்டு,
விரைவொடு வந்தாள் உளள்.

குரவைக் கூத்து முடிந்தவுடன்,ஆயர் குலத்தைப் சேர்ந்த வயதில் முதியவளுமான மாதரி,தளர்ந்த நடையுடன்,மலர்,புகைப் பொருள்கள்,அணிவதற்கான சாந்து,’கண்ணி’ என்னும் பூமாலை ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொண்டு,இடைவிடாமல் ஒழுகும் நீரையுடைய வைகை ஆற்றின் கரையில் எழுந்தருளியுள்ள திருமாலை வழிபடுவதற்காக வைகைத் துறைக்குச் சென்றாள்.

அப்போது,பெண்ணொருத்தி ஊரில் எழுந்த ஆரவாரம் மிகுந்த செய்தி கேட்டு,அதை சொல்ல விரைந்து வந்தாள்

குறிப்பு

 1. அங்கு-அந்த இடத்தில்
 2. ஆயர்-இடையர்
 3. முதுமகள்-வயது முதிர்ந்த பெண்
 4. கண்ணி-கண்ணி என்பது கண்கள் போலப் பூக்களை வைத்துக் கட்டும் ஒரு மாலை வகை.இரண்டு பூக்களின் காம்புகளை எதிர் எதிராக இணைத்து ஒன்றாக்குவது ஒரு கண்ணி. இந்தக் கண்ணியை இணைந்துள்ளவாறே நாரால் தொடுப்பர். இவ்வாறு பல கண்ணிகள் ஒரே நாரில் நீளமாகத் தொடுத்துத் தலைமுடியில் சுற்றியோ,தலைமுடிப் பின்னலில் மாட்டியோ சூடிக்கொள்வார்கள்.
 5. புனை-அலங்காரம்,அழகு
 6. நீடுநீர்-இடையறாது ஒழுகும் நீர் (நீடு-நீடித்து)
 7. ஏத்த-போற்ற
 8. நெடுமால்-திருமால்
 9. மேவி-விரும்பி
 10. அரவம்-அலறல்,சத்தம்
 11. துறைபடிதல்-நீராடுதல்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>