மதுரைக் காண்டம்-துன்ப மாலை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

tmlogo

 

துன்ப மாலை

 

2.கண்ணகியின் தவிப்பு

tm2

அவள்தான்,
சொல்லாடாள் சொல்லாடாள் நின்றாள்அந் நங்கைக்குச்
சொல்லாடும் சொல்லாடுந் தான்

‘எல்லா! ஓ!-
காதலன் காண்கிலேன்; கலங்கி நோய் கைம்மிகும்;
ஊது உலை தோற்க உயிர்க்கும் என் நெஞ்சு-அன்றே;
ஊது உலை தோற்க உயிர்க்கும் என் நெஞ்சு ஆயின்,
ஏதிலார் சொன்னது எவன்? வாழியோ, தோழீ! 15
நன் பகல் போதே நடுக்கு நோய் கைம்மிகும்;
அன்பனைக் காணாது அலவும் என் நெஞ்சு-அன்றே;
அன்பனைக் காணாது அலவும் என் நெஞ்சு ஆயின்,
மன்பதை சொன்னது எவன்? வாழியோ, தோழீ!

தஞ்சமோ! தோழீ! தலைவன் வரக் காணேன்; 20
வஞ்சமோ உண்டு; மயங்கும் என் நெஞ்சு-அன்றே;
வஞ்சமோ உண்டு; மயங்கும் என் நெஞ்சு ஆயின்,
எஞ்சலார் சொன்னது எவன்? வாழியோ, தோழீ!’

ஆரவாரம் கேட்டு ஓடிவந்த பெண்,எதுவும் பேசாமல் நின்றாள்.அதைக் கண்ட கண்ணகி அவளை பேசும்படி வற்புறுத்தினாள்.

“மதுரை நகருக்குள் சென்ற என் கணவன் இன்னும் திரும்பி வரவில்லை.அதனால் என் உள்ளம் பெரிதும் கலங்குகிறது,துன்பம் எனும் நோய் கட்டுக்கடங்காமல் பெருகுகிறது.கொல்லன் உலையில் ஊதுகின்ற தீயும் தோற்று போகும் வண்ணம் என் நெஞ்சம் தகிக்கின்றது.அதனால் அயலார் உனக்குச் சொன்ன செய்தி என்னவென்று உடனே கூறு,தோழி!

நல்ல பகல்பொழுதுதான் என்றாலும்,என் கணவனைக் காணாமல் என் நெஞ்சம் நடுங்குகிறது.அதனால்,ஊர் மக்கள் உனக்குக் கூறிய செய்தி என்னவென்று உடனே கூறு தோழி!

தோழி,என் தலைவன் வரவில்லையே!இனி எனக்கு யார் தஞ்சம் என்று தெரியாமல் அடைக்கலமின்றி நிற்கிறேன்.ஏதோ வஞ்சகம் நடக்கிறது என்று என் நெஞ்சம் கலங்குகிறது.இப்படி என் மனம் கலங்குவதால்,உனக்கு ஊரிலுள்ளோர் கூறிய செய்தியை உடனே சொல்லிவிடு தோழி !

குறிப்பு

 1. சொல்லாடாள்-சொல் ஆடாமல்,பேசாமல்
 2. சொல்லாடும்-சொல் ஆடு,பேசு
 3. உயிர்த்தல்-மூச்செறிதல்
 4. ஏதிலார்-அயலார்
 5. நண்பகல்-நல்ல பகல் பொழுது
 6. கைம்மிகும்-கை மீறி,கட்டுக்கடங்காமல்
 7. மிகும்-பெருகும்
 8. அன்பன்-கணவன்
 9. அலவும்-சுழலும்
 10. மன்பதை-மக்கள் கூட்டம்
 11. அன்றே-அல்லவா
 12. எஞ்சலார்-அயலார்

 

 

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>