மதுரைக் காண்டம்-துன்ப மாலை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 5)

tmlogo

 

துன்ப மாலை

 

5.அசரீரிக் குரல்

tm5

காணிகா,
வாய்வதின் வந்த குரவையின் வந்து ஈண்டும்
ஆய மட மகளிர் எல்லீரும் கேட்டீமின்;
ஆய மட மகளிர் எல்லீரும் கேட்டைக்க;
பாய் திரை வேலிப் படு பொருள் நீ அறிதி, 50
காய் கதிர்ச் செல்வனே! கள்வனோ, என் கணவன்?’-

‘கள்வனோ அல்லன்; கருங் கயல் கண் மாதராய்!
ஒள் எரி உண்ணும், இவ் ஊர்’ என்றது ஒரு குரல்.

அனைவரும் பாருங்கள் !தானாக அமைந்த தீய சகுனங்களை நீக்குவதற்காக நிகழ்ந்த குரவைக் கூத்தினைக் கண்ட இடையர்குல இளமகளிரே!நீங்கள் அனைவரும் கேட்க வேண்டும்!இடையர்குல இளம் பெண்களே,நீங்கள் கேளுங்கள்!

பாய்ந்து வரும் அலைகள் உடைய கடலை வேலியாகக் கொண்ட இந்த உலகில் நிகழ்கின்ற அனைத்தும் நீ கண்டு அறிவாய்!காயும் கதிர்களையுடைய சிவந்த சூரியனே!‘திருடனா என் கணவன்?”,என்று குமரினாள் கண்ணகி.

அப்போது,

‘கரிய கயல் மீன் போன்ற கண்கள் கொண்ட மாதரசியே !
உன் கணவன் கள்வன் இல்லை,அவனைக் கள்வன் எனப் பழிசாற்றிய இந்த மதுரை என்னும் ஊரை ஒளிபொருந்திய தீ உண்ணப் போகிறது”,

என்று விண்ணில் இருந்து ஓர் அசரீரிக் குரல் கேட்டது.

குறிப்பு

 1. காணிகா-காண்பாயாக
 2. வாய்வதில் – தானே வாய்த்த,தானாக அமைந்த
 3. காய்-சுடு
 4. பாய்-பரந்த,பாய்ந்து
 5. திரை-அலை
 6. அறிதி-அறிவாய்
 7. எல்லீரும் -எல்லோரும்
 8. கேட்டைக்க-கேட்பீராக
 9. கேட்டீமின்-கேளுங்கள்
 10. ஒள்ளெரி-ஒளிபொருந்திய தீ (ஒள்-ஒளியுடைய எரி-தீ)
 11. ஈண்டும்-மிகும்

துன்ப மாலை முடிந்தது

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>