மதுரைக் காண்டம்-வழக்குரை காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 5)

vklogo

வழக்குரை காதை

 

 

 

5.சிலம்பை உடைத்தாள்

vk5

பெண் அணங்கே!

கள்வனைக் கோறல் கடுங் கோல் அன்று;
வெள் வேல் கொற்றம்-காண்’ என- ஒள்-இழை,

‘நல் திறம் படராக் கொற்கை வேந்தே! 66
என் கால் பொன் சிலம்பு மணி உடை அரியே’ என-

‘தேமொழி! உரைத்தது செவ்வை நல் மொழி;
யாம் உடைச் சிலம்பு முத்து உடை அரியே;
தருக’ எனத் தந்து, தான் முன் வைப்ப-

கண்ணகி அணி மணிக் கால் சிலம்பு உடைப்ப, 70
மன்னவன் வாய்முதல் தெறித்தது, மணியே- மணி கண்டு

கண்ணகியின் புகாரைக் கேட்ட மன்னன்,“பெண் தெய்வமே!திருடனைக் கொல்லுவது நீதி தவறியதாக ஆகாது.அதுவே முறை தவறாத அரச நீதியாகும்”,என்றார்.

ஒளிர்கின்ற நகைகள் அணிந்த கண்ணகி,“நல்ல முறையில் நியாயத்தை அறிந்து செயல் புரியாத கொற்கை நகரத்து வேந்தனே!என் காலுக்கு அணியாய் விளங்கும் பொன் சிலம்பின் பரல்கள் மாணிக்கக் கற்களை அதன் உள்ளே பரல்களாகக் கொண்டது”,என்றாள்.

மன்னன் உடனே,’தேன் போல இனிமையாகப் பேசுபவளே ! நீ கூறியது நேர்மையான நல்ல கூற்றேயாகும்.என்னுடைய சிலம்பில் உள்ள பரல்கள் முத்துக்களை அதன்னுள் பரல்களாகக் கொண்டது’,என்றான்.

‘அந்தச் சிலம்பை என்னிடம் தாருங்கள்’,என்று காவலரிடம் கேட்டாள் கண்ணகி.காவலர் அதனை அவன்முன் வைத்தார்கள்.கோவலனிடமிருந்து பெற்ற,கண்ணகியின் அழகிய சிலம்பை அவள் எடுத்து உடைத்தவுடன்,மன்னனின் வாயில் மாணிக்கப் பரல் ஒன்று தெறித்து,கீழே விழுந்தது .

குறிப்பு

 1. அணங்கு-தெய்வம்
 2. கோறல்- கொலை செய்தல்
 3. கடுங்கோல்-கொடுங்கோல்,நீதி தவறிய அரசாட்சி
 4. வெள்வேல்-வெள்ளிய வேல்
 5. கொற்றம்-அரச நீதி
 6. ஒள்ளிழை-ஒளி மிக்க நகைகள் அணிந்தவள் (ஒள்-ஒளி இழை-நகை)
 7. திறம்-நெறி
 8. கொற்கை-சிறந்த முத்துகள் கிடைக்கும் பாண்டிய நாட்டின் கடற்கரைப் பட்டினம்
 9. நற்றிறம்-நல்ல நெறி,அறநெறி
 10. தேமொழி-தேன் போல் மொழி உடையவள்.
 11. செவ்வை-நீதிமொழி

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>