மதுரைக் காண்டம்-வஞ்சின மாலை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

vm   வஞ்சின மாலை

vm2

பொன்னிக்
“கரையின் மணற்பாவை நின்கணவன் ஆம்” என்று,
உரைசெய்த மாதரொடும் போகாள்,திரைவந்து
அழியாது சூழ்போக,வாங்குந்தி நின்ற
வரியா ரகலல்குல் மாதர்

பொன்னி நதி கரையில்,பெண்கள் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள்.அப்போது தோழிகள் ஒரு பெண்ணிடம் ஒரு மண் பொம்மையைக் காட்டி,’ இதுதான் உன் கணவன்’,என்று விளையாட்டாய்க் கூறினர்.

அதை உண்மை என்று நம்பி வீடு திரும்பாமல் அந்தப் பெண் அங்கேயே அதன் அருகே தங்கிவிட்டாள்.வரி படர்ந்த அகன்ற மார்புகள் உடைய அந்த பெண்,அலைகள் தன் கணவனாகிய பொம்மையை அழித்துவிடாமல் இருக்க,அதைச் சுற்றி மணலைக் குவித்து,ஆற்றிடைக் குறை போல அமைத்து,அங்கையே அந்தப் பொம்மையைக் காவல் காத்து நின்றாள்!

குறிப்பு

 1. பொன்னி-காவேரி ஆறு
 2. மணற்பாவை-மண்ணால் செய்த பொம்மை
 3. திரை-அலை
 4. சூழ்-சுற்றி
 5. உந்தி-தொப்புள், நாபி
 6. வரியார்-வரி பொருந்திய(ஆர்-பொருந்திய)
 7. அகல்-அகன்ற

உரைசான்ற 10
மன்னன் கரிகால் வளவன்மகள் வஞ்சிக்கோன்
தன்னைப் புனல்கொள்ளத் தான்புனலின் பின்சென்று,
“கல்நவில் தோளாயோ”, என்னக் கடல்வந்து
முன்னிறுத்திக் காட்ட,அவனைத் தழீஇக் கொண்டு,
பொன்னங் கொடிபோலப் போதந்தாள்

புகழ்பெற்ற கரிகால் வளவனின் மகள் ஆதிமந்தி.வஞ்சி நகர மன்னனான ஆட்டனத்தியை மணந்தாள்.அவனை ஒரு நாள் காவிரி பெருவெள்ளம் அடித்துச் சென்று விட்டது.அதைப் பார்த்த ஆதிமந்தி ஆறு ஓடும் நீரோட்டத்தின் வழியாகக் கரையில் தொடர்ந்து சென்றாள்.இறுதியில் கடற்கரையில் நின்று அவன் கடலுக்குள் அடித்துச் சென்றதை கண்டு,“கல்லைப்போன்ற தோள் உடையவனே..!’ என்று கதறினாள்.கடல் உடனே ஆட்டனத்தியை அவள் முன் நிறுத்தியது.காதலனைத் தழுவிக்கொண்டு,பொலிவு பெற்ற பொன்னால் ஆன பூங்கொடி போல,மகிழ்ச்சியுடன் ஊர் திரும்பினாள்….

குறிப்பு

 1. உரைசான்ற-புகழ் மிக்க (உரை-புகழ்)
 2. வஞ்சி-வஞ்சி நகரம்
 3. கோன்-அரசன்
 4. புனல்-நீர்
 5. நவில்-போன்ற
 6. தோளாயோ-தோள் உடையவனே
 7. தழீஇ-தழுவி
 8. போதந்தாள்-சென்றாள்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>