மதுரைக் காண்டம்-வஞ்சின மாலை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 6)

vm   வஞ்சின மாலை

6.தீக்கடவுள்

vm6

இடமுலை கையால் திருகி,மதுரை
வலமுறை மும்முறை வாரா,அலமந்து,
மட்டார் மறுகின் மணிமுலையை வட்டித்து, 45
விட்டா ளெறிந்தாள்,விளங்கிழையாள்

-வட்டித்த
நீல நிறத்துத் திரிசெக்கர் வார்சடைப்
பால்புரை வெள்ளெயிற்றுப் பார்ப்பனக் கோலத்து,
மாலை எரியங்கி வானவன் தான்தோன்றி,
மாபத் தினிநின்னை மாணப் பிழைத்தநாள் 50
பாயெரி இந்தப் பதியூட்டப் பண்டேயோர்
ஏவ லுடையேனா லியார்பிழைப்பா ரீங்கென்ன

மதுரை நகரை மூன்று முறை வலமாகச் சுற்றி வந்து,துன்பத்தால் மயங்கியவளாய்,வண்டுகள் தேன் பருக வரும் மதுரைத்தெருவில் நின்று,நகைகள் அணிந்தவளான கண்ணகி,தன் இடது மார்பகத்தை வலது கையால் திருகி கோபத்துடன் விட்டெறிந்தாள்.

அவள் எறிந்த நேரத்தில்,நீல நிறத்தையும்,செந்நிறமான நீண்ட சுருண்ட சடையையும்,பாலைப் போன்ற வெள்ளைப் பற்களையும் உடைய,அனைத்தையும் எரிக்கும் தீக்கடவுள்,பிராமணக் கோலத்தில் அவள் முன் வந்து தோன்றியது.“நிறைந்த கற்புடையவளே!இந்த நகரம் உனக்கு மிகவும் தவறிழைத்துவிட்டது.பரந்த நெருப்புக்கு இந்த நகரை இரையாக்கும் கட்டளையை நான் முன்பே பெற்றுள்ளேன்.இங்கே யார் யார் மட்டும் பிழைத்திருக்க வேண்டும்?”,எனக் கண்ணகியை நோக்கிக் கேட்டது.

குறிப்பு

 1. முலை-மார்பகம்
 2. வலமுறை-வலமாக
 3. அலமந்து-சுழன்று
 4. மட்டு-தேன்
 5. ஆர்-பொருந்திய
 6. மறுகு-தெரு
 7. வட்டித்து-சுழற்றி
 8. இழையாள்-அணிகலன் அணிந்தவள் (இழை-அணிகலன்)
 9. செக்கர்-சிவப்பு நிறம்
 10. புரை-ஒத்த
 11. வெள்-வெள்ளை
 12. எயிற்று-பல்
 13. பார்ப்பன-பிராமண
 14. அங்கி-தீ
 15. வானவன்-கடவுள்
 16. மா-சிறந்த
 17. மாண-மிகவும்
 18. பாய் எரி-பரந்த எரி
 19. பதி-நகர்
 20. பண்டே-முன்னரே
 21. ஏவல்-கட்டளை, ஆணை

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>