மதுரைக் காண்டம்-வஞ்சின மாலை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 7)

vm   வஞ்சின மாலை

7.இவர்களை எரிக்க வேண்டாம்!vm7

பார்ப்பார்,அறவோர்,பசு,பத்தினிப்பெண்டிர்,
மூத்தோர்,குழவி யெனுமிவரைக் கைவிட்டுத்
தீத்திறத்தார் பக்கமே சேர்கென்று காய்த்திய 55
பொற்றொடி ஏவப் புகையழல் மண்டிற்றே
நற்றேரான் கூடல் நகர்.

“அறச் செயல்களைச் செய்பவர்கள்,பிராமணர்,பசுக்கள்,பத்தினிப் பெண்கள்,வயதானவர்கள்,குழந்தைகள்,ஆகியவர்களைத் தவிர்த்து விடு.தீய குணம் உடையவர்களை மட்டும் எரித்து அழித்து விடு!”,என்று கோபமாக இருந்த,பொன் வளையல் அணிந்த கண்ணகி தீக்கடவுளிடம் கட்டளையிட்டாள்.

உடனே அந்தத் தீக்கடவுள்,நல்ல தேரையுடைய பாண்டியனின் மதுரை நகரில் தீயை முடுக்கிவிட,நகர் எங்கும் புகை பரவியது.

குறிப்பு

 1. பார்ப்பார்-பிராமணர்
 2. பெண்டிர்-பெண்கள்
 3. குழவி-குழந்தை
 4. தீத்திறத்தார்-தீய தன்மை உடையவர் (திறம்-தன்மை)
 5. ஏவ-ஆணையிட
 6. அழல்-நெருப்பு
 7. மண்டிற்றே-சேர்ந்ததே (மண்டி-சேர்ந்து)
 8. நல்-நல்ல
 9. தேரான்-தேரை உடையவன்
 10. கூடல்-மதுரை

வெண்பா

பொற்பு வழுதியுந்தன் பூவையரும் மாளிகையும்,
விற்பொலியுஞ் சேனையுமா வேழமுங்–கற்புண்ணத்
தீத்தரு வெங்கூடற் றெய்வக் கடவுளரும்
மாத்துவத் தான்மறைந்தார் மற்று.

பொலிவுடைய பாண்டிய மன்னன்,பெண்கள்,மாளிகை,வில்லேந்திய சேனை வீரர் கூட்டம்,குதிரைகள்,யானைகள் ஆகியற்றைக் கண்ணகி தெய்வம் எனும் கற்புத் தீ உண்ணுமாறு விட்டு விட்டு,தீக் கடவுள் தருகின்ற வெப்பத்தை உடைய கூடலான மதுரை நகரின் தெய்வங்களும்,கடவுள்களும் கூட,அதனை மாற்ற முடியாமல் தங்கள் சிறப்புத் தன்மையால் வெளியேறி மறைந்து விட்டார்கள்.

குறிப்பு

 1. பொற்பு-பொலிவு
 2. வழுதி-பாண்டியன்
 3. வேழம்-யானை
 4. மாத்துவம்-பெருமை
 5. வெம்-வெப்பம்

வஞ்சின மாலை முடிந்தது
dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>