மதுரைக் காண்டம்-கட்டுரை காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 5)

APK9கட்டுரை காதை

7.பரிசு பெற்றார்
KAK5

ஒன்றுபுரி கொள்கை இருபிறப் பாளர்
முத்தீச் செல்வத்து நான்மறை முற்றி;
ஐம்பெரு வேள்வியுஞ் செய்தொழில் ஓம்பும்
அறுதொழி லந்தணர் பெறுமுறை வகுக்க, 70
நாவலங் கொண்டு,நண்ணா ரோட்டிப்,
பார்ப்பன வாகை சூடி,ஏற்புற
நன்கலங் கொண்டு தன்பதிப் பெயர்வோன்

“மோட்சம் எனும் ஒன்றை மட்டும் விரும்பும் கொள்கை,

உபநயனத்திற்கு முன்னர் ஒரு பிறப்பு பின்னர் ஒரு பிறப்புமாக இரண்டு பிறப்புகள்,

ஆகவனீயம்,காருகபத்தியம்,தக்கிணாக்கினி,என்னும் மூன்று வகைப்பட்ட தீயை வளர்க்கும் செல்வம்,

நான்கு வேதங்களில் நிறைந்த அறிவு,

கடவுள் வேள்வி,பிரம வேள்வி,பூதவேள்வி,மானிட வேள்வி,தென்புலத்தார் வேள்வி எனும் ஐம்பெரு வேள்விகளைச் செய்யும் தொழிலைக் காத்தல்,

ஓதல்,ஓதுவித்தல்,வேட்டல்,வேட்பித்தல்,ஈதல்,ஏற்றல் எனும் ஆறு தொழில் உடையவர்கள்”,

ஆகிய தன்மை உடைய பிராமணர்கள் பெறுகின்ற முறையை,சேரனைக் காணச் சென்ற பராசரனுக்கு வகைப்படுத்திக் கூறினர்.

சொல்லாற்றலில் வல்லவரான பராசரன்,தன்னை எதிர்த்தவர்களை எல்லாம் வாதாடி ஓடச் செய்தார்.மற்ற பிராமணர்களுள் வெற்றி வாகை சூடி,தன் திறமைக்கு தகுந்த செல்வங்களைப் பரிசாகப் பெற்று தன் ஊரை நோக்கித் திரும்பினார்.

குறிப்பு
இந்தப் பாடல் எண்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட “எண்ணடுக்கிச் செய்யுள்” எனும் வகையைச் சார்ந்தது.

 1. இரு பிறப்பு-உபநயனத்திற்கு முன்னர் ஒரு பிறப்பு,பின்னர் ஒரு பிறப்பு என இரு பிறப்பு
 2. முத்தீ-ஆகவனீயம்,காருகபத்தியம்,தக்கிணாக்கினி.
 3. ஐம்பெரு வேள்வி-
  கடவுள் வேள்வி
  பிரம வேள்வி
  பூதவேள்வி
  மானிட வேள்வி
  தென்புலத்தார் வேள்வி.
 4. ஓம்பும்-பேணும்
 5. அந்தணர்-பிராமணர்
 6. அறுதொழில்-ஓதல்,ஓதுவித்தல்,வேட்டல்,வேட்பித்தல்,ஈதல்,ஏற்றல்
 7. நாவலம்-நாவினால் வரும் வெற்றி
 8. நண்ணார்-நெருக்கம் இல்லாத பகைவர்
 9. ஓட்டி-ஓடச்செய்து
 10. வாகை-வெற்றி
 11. ஏற்புற-பொருத்தமான
 12. நன்கலம்-நல்ல அணிகலன்
 13. பதி-நகர்
 14. பெயர்வோன்-செல்வோன்

8.திருத்தங்கால்

செங்கோல் தென்னன் திருந்துதொழில் மறையவர்
தங்கா லென்ப தூரே அவ்வூர்ப் 75
பாசிலை பொதுளிய போதி மன்றத்துத்;
தண்டே,குண்டிகை,வெண்குடை,காட்டம்,
பண்டச் சிறுபொதி,பாதக் காப்பொடு
களைந்தனன் இருப்போன்

செங்கோலுடைய பாண்டியன் ஆட்சியில் நேர்மையான தொழில் புரியும் பிராமணர்கள் வாழும் திருத்தங்கால் என்னும் ஊருக்கு வந்தார்.பச்சை இலைகள் நிறைந்த போதி மரம் நிற்கும் இடத்தில்,தண்டு,குண்டிகை எனும் கமண்டலம்,வெண்குடை,காட்டம் எனும் விறகு மற்றும் பண்டங்களுடைய சிறு முட்டையையும்,தன் காலணியையும் ஒருபுறமாக வைத்துவிட்டு இளைப்பாறினார்.

குறிப்பு

 1. தென்னன்-பாண்டியன்
 2. திருந்துதொழில்-நேர்மையான தொழில் (திருந்து-செம்மை,நேர்மை)
 3. மறையவர்-அந்தணர்,பிராமணர்
 4. தங்கால்-திருத்தங்கால்,சிவகாசிக்கு பக்கத்தில் உள்ள தெய்வத் தலம்
 5. பாசிலை-பசிய இலை,பச்சை இலை
 6. பொதுளிய-தழைத்த
 7. குண்டிகை-கமண்டலம்
 8. காட்டம்-விறகு
 9. பொதி-மூட்டை
 10. பாதக் காப்பு-செருப்பு

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>