மதுரைக் காண்டம்-கட்டுரை காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 8)

APK9கட்டுரை காதை

13.வார்த்திகனின் மனைவி
kak8

வார்த்திகன் மனைவி கார்த்திகை என்போள்,
அலந்தனள் ஏங்கி அழுதனள்,நிலத்தில் 105
புலந்தனள்,புரண்டனள்,பொங்கினள்;அதுகண்டு,
மையறு சிறப்பின் ஐயை கோயில்
செய்வினைக் கதவந் திறவா தாகலின்

நீதி தவறி வார்த்திகன் சிறை வைக்கப்பட்டதால்,அவன் மனைவி கார்த்திகை மயங்கி ஏக்கத்தால் அழுதாள்,நிலத்தில் விழுந்து புரண்டாள்,துக்கத்தில் பொங்கினாள்.அவளின் துன்பம் கண்டு,குற்றமற்ற சிறப்புடைய “ஐயை” கோயிலின் வேலைப்பாடமைந்த கதவு திறக்கவில்லை.

குறிப்பு

 1. என்போள்-என்பவள்
 2. அலந்தனள்-மயங்கினாள்,கலங்கினாள்
 3. புலந்தனள்-விழுந்தாள்
 4. மையறு-குற்றமற்ற (மை-குற்றம் அறு-அற்ற)
 5. ஐயை-கொற்றவை,துர்கை
 6. செய்வினை-செய்யக்கூடிய தொழில் (வினை-தொழில்)

14.கொற்றவை கோயில் கதவு

திறவா தடைத்த திண்ணிலைக் கதவம்
மறவேல் மன்னவன் கேட்டனன் மயங்கிக், 110
கொடுங்கோ லுண்டுகொல் ?கொற்றவைக் குற்ற
இடும்பை யாவதும் அறிந்தீ மின்னென
ஏவ லிளையவர் காவலற் றொழுது,
வார்த்திகற் கொணர்ந்த வாய்மொழி யுரைப்ப

திறக்காமல் மூடிய ஐயையின் கோயில் கதவைப் பற்றிய செய்தி அரசனுக்குத் தெரியவந்தது.

அதை அறிந்தவுடன் வேலையுடைய மன்னன் மயங்கினான்.”என் ஆட்சி கொடுமையானதா?கொற்றவை தெய்வத்திற்கு நம் மேல் குறை ஏதாவது உண்டா?அறிந்து வந்து சொல்லுங்கள் !”,என்று ஆணையிட்டான்.

உடனே அங்கிருந்த இளையவரான பணியாளர்கள் சிலர்,தங்கள் மன்னனை பணிந்து,வார்த்திகனைக் கொண்டு வந்து சிறையிட்ட உண்மைக் காரணத்தை உள்ளவாறு எடுத்துக் கூறினார்கள்.

குறிப்பு

 1. திண்மை-வலிமை
 2. கதவம்-கதவு
 3. மறவேல்-வீரம் நிறைந்த வேல் (மறம்-வீரம்)
 4. கொடுங்கோல்-கொடுமையான அரசாட்சி
 5. உண்டுகொல்-உண்டா
 6. இடும்பை-துன்பம்
 7. அறிந்தீமின்ன-அறியுங்கள்
 8. ஏவலிளையவர்-வேலை செய்யும் இளைஞர்கள் (ஏவல்(கட்டளை)+இளையவர்)
 9. கொணர்ந்த-கொண்டு வந்த
 10. வாய்மொழி-உண்மை

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>