மதுரைக் காண்டம்-கட்டுரை காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 10)

APK9கட்டுரை காதை

16.மன்னனின் அறிவிப்பு

KAK10

சிறைப்படு கோட்டஞ் சீமின் யாவதுங்
கறைப்படு மாக்கள் கறைவீடு செய்ம்மின்
இடுபொரு ளாயினும்,படுபொரு ளாயினும்,
உற்றவர்க் குறுதி,பெற்றவர்க் காமென,
யானை யெருத்தத்து,அணிமுரசு இரீஇக் 130
கோன்முறை யறைந்த கொற்ற வேந்தன்
தான்முறை பிழைத்த தகுதியுங் கேள்நீ

“சிறைச் சாலையைத் திறந்துவிடுங்கள்,எப்படி கறைப்பட்ட மக்கள் இருந்தாலும்,அவர்கள் கறையைப் பொறுத்து விடுதலை செய்யுங்கள்”,என உத்தரவிட்டான்.”இடுபொருள் எனும் புதையலாக இருந்தாலும்,படுபொருள் எனும் முயற்சியால் தேடிய பொருளாக இருந்தாலும்,அவை உற்றார்க்கும் உரிமை உடையவர்களுக்குமே சொந்தமாகும்”,என யானையின் கழுத்தில் அணிந்த அழகிய முரசை பொருத்தி,அரசநீதியாக எங்கும் அறிவித்தான்,வெற்றி வேந்தனான பாண்டியன்.அவன் நீதி தவறிய நிலையைப் பற்றி இனி நீ கேட்பாயாக …

குறிப்பு

 1. சிறைப்படு கோட்டம்-சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள கோட்டம்
 2. சீமின்-சிறை பணியாளர்கள்
 3. யாவதும்-யாதொன்றையும்
 4. கறைப்படு-கறைப்பட்ட
 5. மாக்கள்-மக்கள்
 6. செய்மின்-செய்யுங்கள்
 7. இடுபொருள்-புதையல்
 8. படுபொருள்-முயற்சியால் தேடிய பொருள்
 9. ஏருத்தத்து- பிடரில் (ஏருத்து-பிடரி)
 10. அணிமுரசு-அழகிய முரசு(அணி-அழகு)
 11. இரீஇக்-இருத்தி
 12. கோன்முறை-அரச நீதி
 13. அறைந்த-அறைவித்த
 14. கொற்ற வேந்தன்-வெற்றியடைய மன்னன் (கொற்றம்-வெற்றி வேந்தன்-மன்னன்)
 15. பிழைத்த-தவறிய
 16. கறை-கடமை
 17. படுபொருள்-மிக்க பொருள்

17.பழைய சொல் 

“ஆடித் திங்கள் பேரிருட் பக்கத்து
அழல்சேர் குட்டத் தட்டமி ஞான்று,
வெள்ளி வாரத்து ஒள்ளெரி யுண்ண, 135
உரைசால் மதுரையோடு அரைசுகே டுறுமெனும்,
உரையு முண்டே நிரைதொடி யோயே!

வரிசையாக வளையல்கள் அணிந்த பெண்ணே !ஆடித்திங்களில் பெரிய இருள் சேர்ந்த கார்த்திகை நட்சத்திரம் அன்று,தேய்பிறை அஷ்டமி,வெள்ளிக்கிழமை அன்று,ஒளிமயமான தீயானது உண்ண,புகழ் பெற்ற மதுரையோடு,அதன் அரசும் கெட நேரும்” என்ற தீச்சொல்லும் முன்னரே உள்ளது.அதனை நீ அறிவாயாக !

குறிப்பு

 1. அழல்-கார்த்திகை நாள்
 2. குட்டம்-குறை
 3. அட்டமி-அஷ்டமி
 4. ஞான்று-நாள்
 5. வெள்ளி வாரம்-வெள்ளிக்கிழமை
 6. ஒள்ளெரி-ஒளிமிகுந்த நெருப்பு ஒள்-ஒளி எரி-நெருப்பு
 7. உரைசால்-புகழ்
 8. அரைசு-அரசு
 9. கேடுறும்-கேடு உண்டாகும்
 10. நிரைதொடி-வரிசையாக வளையல்கள் (நிரை-வரிசை தொடி-வளையல்)

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>