மதுரைக் காண்டம்-கட்டுரை காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 14)

APK9கட்டுரை காதை

வெண்பா

kak14

தெய்வந் தொழாஅள் கொழுநற் றொழுவாளைத்
தெய்வந் தொழுந்தகைமை திண்ணிதால்- தெய்வமாய்
மண்ணக மாதர்க் கணியாய கண்ணகி
விண்ணக மாதர்க்கு விருந்து.

மண்ணில் உள்ள அனைத்து பெண்களுக்கும்,அணிபோல விளங்கிய கண்ணகி தெய்வமாகி,வானத்தில் இருக்கும் பெண்களுக்கு விருந்தாளியானாள்.அதனால் வேறு தெய்வங்களை வணங்காமல்,தன் கணவனைப் போற்றி வணங்கிய பெண்களை தெய்வமும் வணங்கும் என்பது உறுதி.

குறிப்பு

 1. தொழாஅள்-வணங்காதவள்
 2. கொழுநன்-கணவன்
 3. தொழுவாளை-வணங்குபவளை
 4. தகைமை-தன்மை
 5. திண்ணிதால்-உறுதி என்பதால் (திண்மை-உறுதி)
 6. மாதர்-பெண்

கட்டுரை

முடிகெழு வேந்தர் மூவ ருள்ளும்
படைவிளங்கு தடக்கைப் பாண்டியர் குலத்தோர்
அறனும்,மறனும்,ஆற்றலும்,அவர்தம்
பழவிறல் மூதூர்ப் பண்புமேம் படுதலு,ம்
விழவுமலி சிறப்பும் விண்ணவர் வரவும், 5

ஒடியா இன்பத் தவருடை நாட்டுக்
குடியுங் கூழின் பெருக்கமும்,அவர்தம்
வையைப் பேரியாறு வளஞ்சுரந் தூட்டலும்,
பொய்யா வானம் புதுப்பெயல் பொழிதலும்,
ஆரபடி சாத்துவதி யென்றிரு விருத்தியும், 10

நேரத் தோன்றும் வரியுங் குரவையும்,
என்றிவை அனைத்தும் பிறபொருள் வைப்போடு
ஒன்றித் தோன்றும் தனிக்கோள் நிலைமையும்
வடஆரியர் படைகடந்து,
தென்றமிழ்நா டொருங்குகாணப், 15
புரைதீர் கற்பின் தேவி தன்னுடன்
அரைசு கட்டிலில் துஞ்சிய பாண்டியன்
நெடுஞ்செழியனோ டொருபரிசா
நோக்கிக் கிடந்த 20

முடி சூடிய மன்னர்கள் மூவர்களுள்,படை கொண்ட பெரிய கை உடையவர் பாண்டிய குலத்தை சேர்ந்தவர்கள்.அறம்,வீரம் ஆகிய சிறப்புகளும்,அவர்கள் பழம்பெரும் பெருமையுடைய பழைய நகரான மதுரை பண்பில் மேம்பட்டு விளங்கும் பெருமையும்,விழாக்கள் நிறைந்த சிறப்பும்,விண்ணவரான தேவர்களின் வரவும்,கெடாத இன்பத்தை உடைய நாட்டு மக்களும்,விளையும் உணவு பொருள்களின் பெருக்கமும் நிறைந்து விளங்கியது மதுரை.

அந்த நாட்டிற்குரிய வைகை எனும் பெரிய ஆற்றின் வளம் பெருகி,மக்களுக்கு உணவளித்து,வானம் எந்த நாளும் பொய்க்காமல் புது மழை நீர் பொழிய செய்தும்,’ஆரபடி,சாத்தவாதி’,என்னும் இரண்டு இயல்புகள் முறையாகப் பொருந்தும் வரிக் கூத்து,குரவைக் கூத்து ஆகியவையும்,பிற பொருள்களின் அமைப்போடு பொருந்தித் தோன்றும் ஒப்பற்ற முறை நிலைத்து நிற்கவும்,வட ஆரியர்களின் படைகளை வென்று,தென்தமிழ் நாடனைத்தும் ஒன்றாகக் காணக்,குற்றமற்ற கற்பினையுடைய தேவியுடன்,அரசு கட்டிலில் இறந்த பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனோடும்,ஒத்த தன்மையுடன் அமைந்த மதுரை காண்டம் முடிந்து விட்டது.

குறிப்பு

 1. கெழு-பொருந்திய
 2. தடக்கை-பெரிய கை
 3. அறன்-அறம்
 4. மறன்-மறம்,வீரம்
 5. விறல்-பெருமை
 6. மூதூர்-பழைய ஊர்
 7. விழவு-விழா
 8. மலி-நிறைந்த
 9. ஒடியா-கெடாத
 10. கூழி-உணவு
 11. பேரியாறு-பெரிய ஆறு
 12. புதுப்பெயல்-புதிய மழை நீர் பொழிதல்
 13. ஆரபடி சாத்துவதி-நாடக விருத்திகள் நான்கில் இரெண்டு,மற்றவை கைசிகி,பாரதி.

  ஆரபடி என்பது பொருள் பொருளாக வீரராகிய மானிடர் தலைவராக வருவது
  சாத்துவதி என்பது அறம் பொருளாகத் தெய்வமானிடர் தலைவராக வருவது.
  கைசிகி என்பது காமம் பொருளாகக் காமுகராகிய மக்கள் தலைவராக வருவது.
  பாரதி என்பது அசுரரைக் கொல்ல அமரராடின பதினோராடலும். இது தெய்வ விருத்தியெனவும் படும்.

 14. புரைதீர்-குற்றம் தீர்ந்த,குற்றமற்ற (புரை-குற்றம் )
 15. அரைசு-அரசு
 16. துஞ்சிய-உறங்கிய

கட்டுரை காதை முடிந்தது
dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>