வஞ்சிக் காண்டம்-காட்சிக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 2)

katchilogo1காட்சிக் காதை

2.செங்குட்டுவன் சென்றக் காட்சி

kaatchi2

வளமலர்ப் பூம்பொழில் வானவர் மகளிரொடு 10
விளையாட்டு விரும்பிய விறல்வேல் வானவன்
பொலம்பூங் காவும்,புனல்யாற்றுப் பரப்பும்,
இலங்குநீர்த் துருத்தியும்,இளமரக் காவும்,
அரங்கும்,பள்ளியும்,ஒருங்குடன் பரப்பி
ஒருநூற்று நாற்பது யோசனை விரிந்த 15
பெருமால் களிற்றுப் பெயர்வோன் போன்று,

கோங்கம்,வேங்கை,தூங்கிணர்க் கொன்றை,
நாகம்,திலகம்,நறுங்கா ழாரம்
உதிர்பூம் பரப்பின் ஒழுகுபுனல் ஒளித்து,
மதுகரம் ஞிமிறொடு வண்டினம் பாட 20
நெடியோன் மார்பி லாரம் போன்று
பெருமலை விலங்கிய பேரியாற் றடைகரை
இடுமண லெக்கர் இயைந்தொருங் கிருப்பக்

ஆற்றல் மிக்க வேலியை உடைய வானத்தில் இருப்பவன் இந்திரன்.அவன் வளமான மலர்கள் நிறைந்த அழகியச் சோலையில்,வானுலகப் பெண்களோடு விளையாட விரும்பி,அழகான பூங்காவையும்,நீர் நிறைந்த ஆற்றுப் பரப்பையும்,நீர் வளம் கொண்ட குளங்களையும்,ஆற்றிடைக் குறையையும்,இளமரச் சோலைகளையும்,அரங்குகளையும்,மண்டபங்களையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து ஒரு நூற்றுநாற்பது யோசனை விரிந்து உதிக்குமாறு அமைத்து,தன் மிகப் பெரிய ஐராவதம் எனும் யானையின் மேலேறிச் செல்வது போல இருந்தது செங்குட்டுவன் மலைவளத்தைக் கண்டு களிக்க விரும்பிச் சென்றக் காட்சி.

கோங்கம்,வேங்கை,தொங்கும் பூங்கொத்துக்கள் உடைய கொன்றை,சுரபுன்னை,திலகம்,நல்ல வயிரம் பாய்ந்த சந்தனம் ஆகியவை உதிர்ந்த புதுப்பூக்களின் பரப்பினால்,ஒழுகும் தன் நீரை ஒளித்துக் கொண்டு,மதுகரம் எனும் தேனீ,ஞிமிறு எனும் வண்டு இன வகைகள் இசைப் பாடிவர,திருமாலின் மார்பில் விளங்கும் ஆரம் போன்ற பெரிய மலையைக் குறுக்கிட்டுச் சென்ற,பெரிய ஆற்றின் கரையில்,ஆறு குவித்த மணல் மேட்டில்,செங்குட்டுவனோடு சென்றவர்கள் ஒன்றுகூடிப் பொருந்தி இருந்தார்கள்.

குறிப்பு

 1. வளமலர்-வளமான மலர்
 2. பொழில்-சோலை
 3. வானவர்-தேவர்
 4. விறல்-வெற்றி
 5. பொலம்-அழகு
 6. புனல்-நீர்
 7. இலங்கு-விளங்க
 8. துருத்தி-ஆற்றின் நடுவே உள்ள சிறு நிலம்
 9. கா-சோலை
 10. பெரு-பெரிய
 11. மால்-பெரிய
 12. களிற்று-யானை
 13. பெயர்வோன்-செல்வோன்
 14. தூங்கு-தொங்கு
 15. இணர்-பூங்கொத்துக்கள்
 16. ஆரம்-சந்தனம்
 17. மதுகரம்-தேனீ
 18. ஞிமிறு-வண்டு வகை
 19. நெடியோன்-பெருமாள்
 20. இடுமணல்-குவித்த மணல்
 21. எக்கர்-மேடு
 22. இயைந்து-பொருந்தி
 23. ஒருங்கு-ஒன்றாக

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>