வஞ்சிக் காண்டம்-காட்சிக் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 7)

katchilogo1காட்சிக் காதை

7.அரசக் குடும்பத்தினர் நிலை
kaatchi7
தென்னர் கோமான் தீத்திறங் கேட்ட
மன்னர் கோமான் வருந்தினன் உரைப்போன்
“எம்மோ ரன்ன வேந்தர்க் குற்ற
செம்மையின் இகந்தசொற் செவிப்புலம் படாமுன், 95
உயிர்பதிப் பெயர்த்தமை உறுக ஈங்கு”, என
வல்வினை வளைத்த கோலை மன்னவன்
செல்லுயிர் நிமிர்த்துச் செங்கோ லாக்கியது.
மழைவளங் கரப்பின்,வான்பே ரச்சம் 100
பிழையுயி ரெய்திற் பெரும்பே ரச்சம்
குடிபுர வுண்டுங் கொடுங்கோ லஞ்சி
மன்பதை காக்கும் நன்குடிப் பிறத்தல்
துன்ப மல்லது தொழுதக வில்லெனத்
துன்னிய துன்பம் துணிந்துவந் துரைத்த 105
நன்னூற் புலவற்கு நன்கனம் உரைத்து

பாண்டிய மன்னனுக்கு நேர்ந்த தீங்கை பற்றிக் கேள்விப்பட்ட செங்குட்டுவன் மிகவும் மனம் வருந்தினான்.பின் இவ்வாறு உரைத்தான்,

‘என் போன்ற மன்னர்களுக்கு,தேவையான அரசியல் நெறித் தவறிவிட்டது எனும் சொல் காதில் விழுவதற்கு முன்,உடம்பில் இருந்து உயிர் பிரிந்தது எனும் செய்தி அனைவரையும் சென்றடைய வேண்டும்’,என்று உணர்த்துவது போல இறந்த பாண்டிய மன்னனின் உயிர்,அவனின் கோலை நிமிர்த்தி நடுநிலை தவறாத செங்கோலாகச் செய்து விட்டது.

மழை வளம் குன்றினால் கூட எங்களுக்கு அது மிகப் பெரிய அச்சத்தைத் தரும்.குடிமக்களை அறத்துடன் காத்து வருவதை மேற்கொண்டு,கொடுங்கோல் ஆட்சி நடந்து விடக்கூடாது என அஞ்சி,மக்களைக் காத்துவரும் நல்ல அரசக் குடும்பத்தில் பிறப்பது என்பது என்றும் துன்பம் தருவது தவிர,கண்டிப்பாகப் போற்றத்தக்கது அல்ல’,என்று மனம் தளந்து,பாண்டியனுக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தைத் தெளிவாக அறிந்து வந்து சொன்ன நன்னூல் புலவரான சாத்தனாரிடம் மிக வருத்தத்துடன் கூறினான் செங்குட்டுவன்.

குறிப்பு

 1. தென்னர் கோமான்-தென்னாட்டார் தலைவன் பாண்டியன்
 2. செம்மை-நடுநிலை
 3. செவிப்புலம்-செவிக்குள்
 4. படாமுன்-புகும் முன்
 5. பதி-உயிர் வாழ்கின்ற இடமாகிய உடல்
 6. உறுக-அடைக
 7. வல்வினை-தீவினை
 8. செல்-சென்ற
 9. கரப்பின்-மறைந்தால் (கரப்பு-மறைப்பு)
 10. வான்-பெரிய
 11. எய்தில்-அடைந்தால்
 12. குடிபுர வுண்டும்- குடிமக்களைக் காப்பதை மேற்கொண்டும் (புரவு-காத்தல்)
 13. மன்பதை-மக்கள் கூட்டம்,மனிதகுலம் (மன்-மனிதன் பதை-கூட்டம்)
 14. தொழுதகவு-போற்றும் தகுதி (தகவு-தகுதி)
 15. துன்னிய-நெருங்கிய
 16. நன்கனம்-நல்ல மரியாதை (கனம்-மரியாதை)

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>