வஞ்சிக் காண்டம்-கால்கோட் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 4)

kaalkotlogo1கால்கோட்  காதை

6.வஞ்சிப் பூவை சூடினான்

அரும்படைத் தானை யமர்வேட்டுக் கலித்த
பெரும்படைத் தலைவர்க்குப் பெருஞ்சோறு வகுத்துப்
பூவா வஞ்சியிற் பூத்த வஞ்சி 50
வாய்வாள் நெடுந்தகை மணிமுடிக் கணிந்து

அரிய படைகளை ஏந்திய படை வீரர்களுக்கும்,போரை விரும்பி ஆரவாரத்துடன் வந்து கூடிய பெரும்படைத் தலைவர்களுக்கும் பெரிய விருந்தளித்து மகிழ்ந்தான் சேரன் செங்குட்டுவன்.

இவ்வாறாக வஞ்சி நகரில்,வெற்றி வாளை ஏந்திய,பண்புகளில் பெரிய மனிதரான நெடுந்தகையாக விளங்கும் செங்குட்டுவன்,படை எழுச்சிக்கு அடையாளப் பூவான மலர்ந்த வஞ்சிப் பூவைத் தன் அழகிய திருமுடியில் சூட்டி,வடதிசை நோக்கிப் படை எடுப்பதற்காகப் போர்கோலம் கொண்டான்.

குறிப்பு

 1. அரும்-அரிய
 2. தானை-சேனை
 3. அமர்-போர்
 4. வேட்டு-விரும்பி
 5. கலித்த-ஆரவாரித்த
 6. பூவா வஞ்சி-பூக்காத மலரான வஞ்சி நகரம்
 7. வாய்வாள்-வெற்றி வாய்ந்த வாள்,குறிதப்பாத வாள்
 8. நெடுந்தகை-பண்புகளில் பெரிய மனிதர்
 9. மணிமுடி-அழகிய முடி(மணி-அழகு)

7.யானையில் அமர்ந்தான்

kaal4

ஞாலங் காவலர் நாட்டிறை பயிரும்
காலை முரசம் கடைமுகத் தெழுதலும்,
நிலவுக்கதிர் முடித்த நீளிருஞ் சென்னி
உலகுபொதி உருவத் துயர்ந்தோன் சேவடி 55
மறஞ்சேர் வஞ்சி மாலையொடு புனைந்து,
இறைஞ்சாக் சென்னி இறைஞ்சி வலங்கொண்டு,
மறையோ ரேந்திய ஆவுதி நறும்புகை
நறைகெழு மாலையின் நல்லகம் வருத்தக்
கடக்களி யானைப் பிடர்த்தலை யேரினன் 60

‘நாட்டைக் காவல் காக்கும் பிற மன்னர்கள் கொடுக்க வேண்டிய திறையை இட வாருங்கள் !’,என அழைக்கும் காலை முரசு வஞ்சி நகரின் தலைவாசலில் எழுந்தது.

ஒளிப் பொருந்திய நிலவை சூடிய நீண்டக் கரிய சடைமுடியும்,உலகம் அனைத்தையும் ஒன்றாகத் தனக்குள் வைத்திருக்கும் உருவமும் உடைய உயர்த்தவனான சிவபெருமானின் சிவந்த திருவடிகளை, வெற்றிப் பொருந்திய வஞ்சிமாலையுடன் தன் சிரத்தில் சூடிக்கொண்டான்.

அவ்வாறு,யாருக்கும் வணங்காத தன் திருமுடியால் சிவன் சேவடியைத் தலைமேல் கொண்டு வணங்கி,அவன் கோவிலையும் வளம் வந்தான்.பிராமணர்கள்,அந்த நேரத்தில் ஏந்தி வந்த யாகத்தின் வாசனைப் புகை,தேன் நிறைந்த மாலையை வாடுமாறு வருத்த,மதம் பிடித்த யானையின் பிடரியில்,செங்குட்டுவன் ஏறி அமர்ந்தான்.

குறிப்பு

 1. ஞாலம்-உலகம்
 2. பயிரும்-அழைக்கும்
 3. கடைமுகம்-கடைவாசல்,தலை வாசல்
 4. எழுதல்-மேல் எழும்புதல்
 5. நிலவுக்கதிர்-நிலவின் ஒளி
 6. இருஞ் சென்னி-கரிய தலை உச்சி (இரும்-கரிய;சென்னி-தலை,உச்சி)
 7. உலகுபொதி-உலகம் அனைத்தும் (உலகு-உலகம்;பொதி-நிறைவு)
 8. சேவடி-சிவந்த அடி
 9. மறஞ்சேர்-வீரம் பொருந்திய (மறம்-வீரம்)
 10. இறைஞ்சி-வணங்கி
 11. வலங்கொண்டு-வலம் வந்து
 12. மறையோர்-அந்தணர்,பிராமணர்
 13. ஆவுதி-யாகம்
 14. நறும்புகை-வாசனை புகை
 15. நறைகெழு-தேன் மிகுந்த (நறை-தேன் கெழு-பொருந்திய)
 16. நல்லகம்-நல்ல இடம் (அகம்-இடம்)
 17. கடக்களி-மதம் பிடித்த யானை (கடம்-மதம் களிறு-யானை)
 18. பிடர்த்தலை-பிடரியில்,பின் கழுத்தில் (பிடரி-பின் கழுத்து)

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

தொடர்புக்கு: meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>