வஞ்சிக் காண்டம்-நடுகற் காதை-(எளிய விளக்கம்:பகுதி 5)

ndkநடுகற் காதை

8.வேண்மாள் வருகை

ndk5

எல்வளை மகளிர் ஏந்திய விளக்கம்
பல்லாண் டேத்தப் பரந்தன வொருசார்

மண்கணை முழவும் வணர்கோட் டியாழும், 55
பண்கனி பாடலும் பரந்தன வொருசார்,

மான்மதச் சாந்தும் வரிவெண் சாந்தும்,
கூனுங் குறளுங் கொண்டன வொருசார்

வண்ணமுஞ் சுண்ணமும் மலர்ப்பூம் பிணையலும்,
பெண்ணணிப் பேடியர் ஏந்தின ரொருசார் 60

பூவும்,புகையும்,மேவிய விரையும்,
தூவியஞ் சேக்கை சூழ்ந்தன வொருசார்

ஆடியும்,ஆடையும்,அணிதரு கலன்களும்,
சேடியர் செவ்வியின் ஏந்தின ரொருசார்

அரசி வேண்மாள் வரும்போது,மின்னும் வளையல்கள் அணைந்த பெண்கள் எடுத்து வந்த விளக்குகள்,பல்லாண்டு வாழ்த்தி பாடுபவர்களோடு ஒரு பக்கம் கூட்டமாக வரிசையாக விளங்கின.

மண் பூசப்பட்ட முழவின் ஓசை,வளைந்த கோடுடைய யாழின் இசை ஆகியவற்றோடு இசையின்பம் கனிகின்ற பாடல்களும் ஒரு பக்கம் பரவியது.

மன்மதம் எனும் கஸ்தூரிச் சாந்தும்,தொய்யில் எழுதுவதற்கான வெண்மையான சந்தனமும் ஏந்திக்கொண்டு கூன் உடையவர்களும்,குள்ளமானவர்களும் ஒரு பக்கம் நின்றார்கள்.

வண்ணமும்,சுண்ணப்பொடியும்,மலர் நிறைந்த அழகான மாலைகளும் ஏந்தியப் பெண் தன்மை மிகுந்த பேடியர்கள் ஒரு புறமாக நின்றார்கள்.

பூக்கள்,புகை,அனைவரும் விரும்பும் சிறந்த நறுமணப் பொருட்கள் போடப்பட்ட,மென்மையான அன்னத்தின் சிறகுகளால் தூவப்பட்ட கட்டிலைச் சூழ்ந்து ஒரு சார் நின்றார்கள்.

கண்ணாடி,ஆடை,அணியத் தகுந்த நகைகள் ஆகியவற்றை ஏந்திக்கொண்டு தோழிகள் ஒரு பக்கம் அழகாக நின்றார்கள்.

குறிப்பு

 1. எல்வளை-மின்னும் வளையல் (எல்-ஒளி:வளை-வளையல்)
 2. விளக்கம்-விளக்கு
 3. ஏத்த-போற்ற
 4. மண்கணை-மண் பூசி
 5. வணர்-வளைந்த
 6. மான்மதம்-கஸ்தூரி
 7. வரி-தொய்யில்
 8. குறள்-குள்ளமானர்கள்
 9. பிணையல்-மாலை
 10. மேவிய-விரும்பிய
 11. விரை-வாசனை
 12. ஆடி-கண்ணாடி
 13. தரு-தரும்
 14. தூவி-சிறகின் மயிர்
 15. சேக்கை-கட்டில்
 16. சேடியர்-தோழிகள்
 17. செவ்வி-அழகு

9.செங்குட்டுவன் வருகை

ஆங்கவள் தன்னுடன் அணிமணி யரங்கம் 65
வீங்குநீர் ஞாலம் ஆள்வோன் ஏறித்

வேண்மாளுடன்,அழகிய மணிகள் பதித்த நிலாமுற்றத்தில்,மிகுதியான நீர் கொண்ட கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகை ஆளும் செங்குட்டுவனும் சென்று அமர்ந்தார்.

குறிப்பு

 1. அணிமணி-அழகிய மணி (அணி-அழகு)
 2. வீங்குநீர்-மிகுதியான நீர் கொண்ட கடல் (வீங்கு-மிகுந்த)
 3. ஞாலம்-உலகம்

dp

 - மீனாட்சி தேவராஜ்

meenbas16@yahoo.co.in

This entry was posted in சிலப்பதிகாரம் -எளிய உரை, சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>