சிலப்பதிகாரம்-வஞ்சிக் காண்டம்

24. குன்றக் குரவை 25. காட்சிக் காதை 26. கால்கோட் காதை 27. நீர்ப்படைக் காதை 28. நடுகற் காதை 29. வாழ்த்துக் காதை 30. வரந்தரு காதை 24. குன்றக் குரவை உரைப்பாட்டு மடை குருவியோப்பியும் கிளிகடிந்தும் குன்றத்துச் சென்றுவைகி; அருவியாடியும் சுனைகுடைந்தும், அலவுற்று வருவேம்முன், மலைவேங்கை நறுநிழலின், வள்ளிபோல்வீர் மனநடுங்க, முலையிழந்து வந்துநின்றீர்; … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

சிலப்பதிகாரம்-மதுரைக் காண்டம்

11. காடுகாண் காதை 12. வேட்டுவ வரி 13. புரஞ்சேரியிறுத்த காதை 14. ஊர்காண் காதை 15. அடைக்கலக் காதை 16. கொலைக்களக் காதை 17. ஆய்ச்சியர் குரவை 18. துன்ப மாலை 19. ஊர்சூழ் வரி 20. வழக்குரை காதை 21. வஞ்சின மாலை 22. அழற்படு காதை 23. கட்டுரை காதை 11. … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

சிலப்பதிகாரம்-புகார்க் காண்டம்

பதிகம் குணவாயில் கோட்டத்து அரசுதுறந்து இருந்த குடக்கோச் சேரல் இளங்கோ வடிகட்குக் குன்றக் குறவர் ஒருங்குடன் கூடிப் பொலம்பூ வேங்கை நலங்கிளர் கொழுநிழல் ஒருமுலை இழந்தாள்ஓர் திருமா பத்தினிக்கு அமரர்க்கு அரசன் தமர்வந்து ஈண்டிஅவள் காதல் கொழுநனைக் காட்டி அவளொடுஎம் கட்புலம் காண விண்புலம் போயது இறும்பூது போலும்அ·து அறிந்தருள் நீயென, அவனுழை இருந்த தண்தமிழ்ச் … தொடர்ந்து வாசிக்க

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்