முதலாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா - திருமதி ī
Description:
முதலாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா - திருமதி வாசுகி கண்ணப்பன் அவர்கள்