முதலாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா - மாண்புமி
Description:
முதலாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா - மாண்புமிகு திரு கணேசன் அவர்கள்