ம.பொ.சி -18 ஆம் ஆண்டு நினைவு விழா/முதலாம் ஆண்ட
Description:
ம.பொ.சி -18 ஆம் ஆண்டு நினைவு விழா/முதலாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா - திரு கிருஷ்ணமூ​ர்த்தி