முதலாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா - மாண்புமி
Description:
முதலாம் ஆண்டு சிலப்பதிகார விழா - மாண்புமிகு திரு பொன்.ராதா கிருஷ்ணன் அவர்கள்